Jak dofinansować studia MBA w 2020 roku?

Jak dofinansować studia MBA w 2020 roku?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to jedna z form dofinansowania studiów rozwoju pracowników dostępna w naszym kraju. Korzystając z KFS można również dofinansować udział pracowników w studiach MBA. Dofinansowanie uzyskują pracodawcy na kształcenie siebie lub swoich pracowników nawet do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, czyli około 15 tys. zł w tym roku. W programie mogą uczestniczyć pracodawcy z całej Polski.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy, która jest przeznaczona na definiowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Zasady przyznawania dofinansowania przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy są regulowane przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.16.645 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznania środków z KFS (Dz. U. 14.639, Dz. U. 16.2155). KFS wspiera pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Zasady dofinansowania?

Każdy pracodawca zatrudniający minimum jednego pracownika może się starać o dofinansowanie jego szkolenia lub szkolenia jego pracownika. Nie trzeba zatrudniać pracownika na pełen etat. Rodzaj umowy o prace nie ma tu też znaczenia. Natomiast pracodawca może sam skorzystać z dofinansowania, jeśli zatrudnia kogokolwiek. Uwaga, same prowadzenie działalności gospodarczej bez zatrudniania przynajmniej jednego pracownika nie wystarczy by skorzystać z dofinansowania. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Dofinansowane mogą być kursy lub studia podyplomowe. Studia MBA maja statut w Polsce studiów podyplomowych, dlatego tez mogą być dofinansowane z funduszu KFS.

W 2020 roku łączna pula do dofinansowania szkoleń pracowników to około 246 mln zł.

Priorytety dofinansowania w 2020 roku

W 2020 roku wsparcie ma być przyznawane na kształcenie ustawiczne:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2020:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jakie procedury?

Proces uzyskania dofinansowania na studia MBA ze środków KFS można podsumować w trzech krokach.

Krok 1: uzyskanie zgody pracodawcy na wnioskowanie o dofinansowanie.

Krok 2: skontaktowanie się z powiatowym urzędem pracy, który jest właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsca prowadzenia działalności, w celu dowiedzenia się, jakie dokumenty oraz warunki należy spełnić, aby ubiegać się o takie dofinansowanie.

Krok 3: złożenie wniosku przez pracodawcę o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do stosownego powiatowego urzędu pracy.

Warto:

- na bieżąco sprawdzać informacje na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Są tam daty składania wniosków w poszczególnych powiatach.

- sprawdzić, czy dana uczelnia z interesującym programem MBA pomaga w wypełnieniu formularza dotyczącego informacji na temat danego programu studiów MBA.

- Uwaga! Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Powodzenia w uzyskiwaniu środków z KFS na sfinansowanie wymarzonych studiów MBA!

Więcej informacji: https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Komentarze

Jakub Leszczyński 31 marca 2020 / Odpisz

Szanowna Pani,

Środki na dofinansowanie z KFS są rozdysponowywane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Każdy Urząd ma trochę inne procedury, terminy, procedury itp. W związku z tym należy pytać w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla Pani pracodawcy o możliwość dofinansowania kształcenia z KFS oraz wszelkie sprawy z tym związane. Oczywiście najlepiej mieć przygotowaną "krótką listę" albo wybrany program, na który chciałaby Pani aplikować i uzyskać dofinansowanie.

Pozdrawiam Jakub Leszczyński

Anna Szyrmer 31 marca 2020 / Odpisz

Drodzy Państwo,
w nawiązaniu do ewentualnego wsparcia we wzięciu udziału w dofinansowaniu, czy jest strona na której mogłabym przeanalizować szczegóły dotyczące, składania wniosków, warunków kwalifikacyjnych, wielkości procentowej wsparcia.
Jednocześnie proszę Państwa o przesłanie oferty studiów na najbliższą edycję.
Dziękuję!
Anna Szyrmer


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl