REGULAMIN SERWISU MBA PORTAL

I Definicje

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Właściciela, odpowiedzialne za prowadzenie MBA Portal, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników,
 2. Koncie - należy przez to rozumieć zespół uprawnień Użytkownika serwisu MBA Portal pozwalających na dostęp do usług świadczonych w ramach MBA Portal po podaniu loginu oraz hasła, modyfikację danych opublikowanych w Profilu oraz modyfikację ustawień Konta,
 3. MBA Portalu, Portalu lub Serwisie - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem URL www.mbaportal.pl; umożliwiający swoim Użytkownikom dostęp do informacji o studiach MBA, nawiązywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń, jak również publikowanie informacji na swój temat,
 4. Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w MBA Portal, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie,
 5. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki użytkowania MBA Portal, prawa i obowiązki Właściciela oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług, warunki świadczenia Usług , zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Właściciela z tytułu świadczenia Usług,
 6. Umowie - należy przez to rozumieć umowę o świadczenie Usług zawieraną między Właścicielem a Użytkownikiem,
 7. Usługach - należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników poprzez MBA Portal,
 8. Użytkowniku - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną korzystającą z Usług oferowanych przez Właściciela w ramach serwisu MBA Portal,
 9. Właścicielu - należy przez to rozumieć MBA Portal Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000448219, NIP 521-36-42-972.

II Postanowienia ogólne

§ 2.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego MBA Portal, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników MBA Portal.

§ 3.

Regulamin ten jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianym Użytkownikom nieodpłatnie. Regulamin został umieszczony na stronach MBA Portal w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez Użytkownika.

§ 4.

 1. Właściciel zobowiązany jest świadczyć Usługi oferowane poprzez MBA Portal zgodnie z Regulaminem.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Usług zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, w szczególności zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

III Warunki techniczne świadczenia Usług

§ 5.

 1. Korzystanie z MBA Portal jest możliwe za pomocą przeglądarki internetowej Firefox w wersji 3.6 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8 i wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej albo kompatybilnej z nimi. 
 2. Prawidłowe korzystanie z Usług świadczonych za pomocą MBA Portal możliwe jest po włączeniu w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies" oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies" w przeglądarce co do zasady nie uniemożliwia korzystania z Usług, ale może spowodować utrudnienia.

IV Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług.

§ 6.

Użytkownikiem MBA Portal może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 7.

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Właściciela w ramach MBA Portal. 
 2. Rozpoczęciem korzystania z Usług zarezerwowanych tylko dla Użytkowników posiadających Konto i dostępnych po poprawnym zalogowaniu się na Konto przez Użytkownika jest aktywacja Konta. 
 3. Umowa z Użytkownikiem zarejestrowanym zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym za wyjątkiem ust. 6 poniżej.
 5. Użytkownik posiadający Konto rozwiązuje Umowę poprzez:
  a) samodzielne skasowanie Konta albo
  b) zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.
 6. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z § 7 ust. 5 lit. b Regulaminu, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.
 7. Właściciel rozwiązuje Umowę z Użytkownikiem poprzez usunięcie Konta Użytkownika przez Administratorów.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika z następujących powodów:
  a) naruszenie przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  b) podania nieprawdziwych danych w czasie rejestracji
  c) podejmowania przez Użytkownika działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie MBA Portal,
  d) usunięcia przez Użytkownika konta e-mail, na które przesyłane były informacje od Właściciela związane z korzystaniem z Konta,
  e) inne przyczyny wymienione wprost w Regulaminie.

V Rodzaje Usług i zasady ich świadczenia

§ 8.

Usługami świadczonymi poprzez MBA Portal są m.in.:

 1. prezentowanie Użytkownikowi treści dostępnych na MBA Portal,
 2. udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
 3. udostępnienie Użytkownikowi zarejestrowanemu informacji i artykułów dostępnych tylko dla grupy Użytkowników zarejestrowanych,
 4. przesyłanie Użytkownikom za ich zgodą Newslettera „MBAtrendy", 
 5. przesyłanie Użytkownikom za ich zgodą treści o charakterze marketingowym, 
 6. umożliwienie Użytkownikowi zarejestrowanemu wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników posiadających Konto, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,

§ 9.

 1. Dostęp do większości Usług MBA Portal jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za korzystnie z treści udostępnionych w MBA Portal dla wszystkich Użytkowników sieci Internet, za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach MBA Portal, których odbiorcami są Użytkownicy zarejestrowani. Właściciel zobowiązuje się poinformować Użytkowników o wprowadzeniu odpłatności Usług z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym nie mniej niż 14 dni. 
 3. Świadczenie odpłatnych Usług na rzecz Użytkowników uzależnione jest od ich zgody a jej brak powoduje zaprzestanie dostarczania Usług dotychczas świadczonych bezpłatnie. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 10.

Właściciel zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania MBA Portal, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do MBA Portal na podmiot trzeci oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Właściciela, przy czym działania podjęte przez Właściciela nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających z Usług odpłatnych.

§ 11.

Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Właściciela w ramach MBA Portal dostępnych tylko dla Użytkowników zarejestrowanych jest założenie Konta. Konto zakłada się zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale VI niniejszego Regulaminu „Rejestracja Użytkownika, jego Konto i Profil"

§ 12.

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją MBA Portal. 
 2. Właściciel może zablokować na czas nieokreślony możliwość korzystania z Usług Użytkownikowi naruszającemu Regulamin, godzącemu w dobre imię Właściciela lub w inny sposób zakłócającemu funkcjonowanie Serwisu. 
 3. Właściciel może samodzielnie zmieniać dane zawarte w Profilach, jeśli znajdzie się w posiadaniu wiarygodnych i potwierdzonych informacji, że dane te są niezgodne z prawem lub nieaktualne.

VI Rejestracja Użytkownika, jego Konto i Profil

§ 13.

 1. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej MBA Portalu pod adresem http://www.mbaportal.pl/logowanie/rejestracja.html
 2. Aktywacja Konta odbywa się za pomocą linku aktywacyjnego wysłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail. 
 3. Brak aktywowania linku aktywacyjnego przez Użytkownika w okresie 30 dni od daty utworzenia Konta powoduje jego usunięcie, o czym Użytkownik jest informowany drogą elektroniczną.

§ 14.

 1. W celu dokonania rejestracji wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, statusu zawodowego, programu MBA oraz hasła.
 2. W przypadku usunięcia z Profilu danych, o jakich mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu a jego Konto jest usuwane.
 3. Dane należy wprowadzać w polach Profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone.

§ 15.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych udostępnionych na swoim Profilu.
 2. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:
  a) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
  b) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
  c) skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 7. ust. 7 i 8.
 3. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 16.

Zrealizowanie procedury rejestracji w MBA Portal, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

 1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
 4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach w skrzynce MBA Portal, przerwach technicznych w działaniu MBA Portal, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 17.

Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

§ 18.

 1. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 2. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

VII Platforma wymiany ofert pracy

§ 19.

 1. Właściciel umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom oraz podmiotom zainteresowanym poszukiwaniem pracowników wymianę informacji i materiałów dotyczących ofert pracy poprzez platformę dostępną na Portalu.
 2. Platforma umożliwi Użytkownikom oraz podmiotom zainteresowanym poszukiwaniem pracowników wzajemną komunikację. 
 3. Użytkownik może zamieścić na Portalu swoje Curriculum Vitae, które za jego zgodą będzie udostępniane podmiotom poszukującym pracowników.

VIII Dane osobowe i polityka prywatności

§ 20.

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj.  MBA Portal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000448219, NIP 521-36-42-972z kapitałem zakładowym: 5000,00 zł, telefon: 22 382 51 04 adres email: mbaportal@mbaportal.pl
 2. Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w trakcie rejestracji (w tym adres konta poczty elektronicznej) w celu zawarcia i wykonania Umowy zawieranej z Użytkownikiem w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie ww. danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usług.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik może udzielić dodatkowo Właścicielowi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach innych niż wskazany w ust. 2 powyżej, w szczególności w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowych, przesyłania newsletter, w celach statystycznych. Podanie danych i udzielenie zgód w zakresie o jakim mowa w niniejszym ustępie jest dobrowolne.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach, o których mowa w ust. 3 powyżej nie jest warunkiem zawarcia Umowy.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest odpowiednio: udzielona zgoda - w przypadku udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3, konieczność przetwarzania danych w celu wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2.  
 6. Użytkownik posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO bądź do organu będącego jego następcą).
 8. Działania Użytkownika skutkujące utratą przez Właściciela prawa do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 2 powyżej mogą uniemożliwić realizację przez Właściciela Umowy dotyczącej realizacji Usług.
 9. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody, a dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Umowy przez czas realizacji Umowy i w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych).
 10. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są:

a) osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

b) podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające);

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Korespondencję w sprawie realizacji praw Użytkownika dot. ochrony danych osobowych Użytkownik kieruje na adres email mbaportal@mbaportal.pl

§ 21.

 1. W Profilu udostępniane są wszystkie dane podane podczas rejestracji Użytkownika, z wyłączeniem adresu poczty elektronicznej (loginu) oraz hasła. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności ukończony program MBA, miejsce pracy, stanowisko oraz data przystąpienia do MBA Portal.
 2. Użytkownik może wybrać w ustawieniach Konta, komu jego dane osobowe umieszczone na Profilu są udostępniane. Dostęp do danych mogą mieć, zgodnie z dokonanym wyborem: wszyscy użytkownicy sieci Internet, wszyscy zarejestrowani w MBA Portal lub nikt. 
 3. W przypadku wyboru odpowiednich opcji dostępności danych, podawane przez Użytkownika dane osobowe ujawniane są do wiadomości publicznej, w szczególności są one dostępne na jego Profilu dla zarejestrowanych Użytkowników MBA Portalu lub wszystkich osób korzystających z sieci Internet oraz w przypadku wyboru opcji dostępności Profilu dla wszystkich użytkowników sieci Internet mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 22.

Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na blogu oraz w dziale „newsy" przez Użytkowników będą widoczne dla wszystkich korzystających z sieci Internet. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

§ 23.

 1. Informacje zawarte w logach systemowych serwerów (np. adres IP) są przez MBA Portal wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 2. MBA Portal używa plików „cookies" tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, w celu dostarczania usług, aza zgodą Użytkownika w celu dostarczenia treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Cookies za zgodą Użytkownika są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z MBA Portal przez Użytkowników.
 3. MBA Portal stosuje pliki cookies własne i zewnętrzne.
 4. W szczególności pliki własne - umieszczane przez Właściciela, na czas sesji danej przeglądarki lub na trwałe na Urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowania - są wykorzystywane do uwierzytelnienia użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki, rozpoznania urządzenia Użytkownika.
 5. W szczególności pliki zewnętrzne - umieszczane przez partnerów Właściciela za pośrednictwem stron internetowych MBA Portalu - są za zgodą Użytkownika wykorzystywane przez Partnerów MBA Portal do świadczenia usług przez nich oferowanych.
 6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na, przechowywanie na jego urządzeniu końcowym plików cookies, proszony jest o dokonanie zmiany domyślnego ustawienia używanej przeglądarki internetowej w ten sposób, aby usuwała ona pliki cookies z twardego dysku komputera, blokowała automatyczną obsługę wszystkich plików cookies lub ostrzegała Użytkownika, zanim jakiś plik cookie zostanie zapisany na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w dokumentacji aktualnie wykorzystywanej przeglądarki.
 7. Wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnione korzystanie z niektórych usług oferowanych przez MBA Portal, w szczególności wymagających zalogowania. Wyłączenie obsługi cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczonych w MBA Portal z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga zalogowania. 

IX Prawa i obowiązki Użytkowników

§ 24.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie MBA Portal. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 25.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie MBA Portal oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 2. przestrzegania autorskich praw majątkowych osób trzecich, praw wynikających z posiadanych patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych osób trzecich,
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności od przetwarzania, w tym gromadzenia i rozpowszechniania, informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 26.

Zabrania się umieszczania w MBA Portal i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

 1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
 2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 27.

Zamieszczanie w MBA Portal treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, naruszającym dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Właściciela, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 28.

 1. Użytkownik może zamieszczać na swoim Profilu jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. 
 2. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych. 
 3. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. 
 4. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub niezwiązanych z profesjonalnym charakterem MBA Portal. Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez dodatkowego powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. 
 5.  Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

§ 29.

Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości prywatnych przez dowolnie wybranego innego Użytkownika, z wyłączeniem Administratorów.

§ 30.

Zabrania się wykorzystywania Usług MBA Portal, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

X Prawa autorskie

§ 31.

 1. Szata graficzna MBA Portal oraz dokumenty, materiały i treści w nim zawarte a zamieszczone przez Właściciela stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ile spełniają kryteria wskazane w tym przepisie.
 2. Właściciel nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych przez niego w MBA Portal.
 3. Właściciel udostępnia na Portalu materiały (artykuły) nadesłane przez podmioty trzecie na podstawie odrębnej umowy łączącej go z tymi podmiotami bądź za ich zgodą.

§ 32.

Przyjęty w MBA Portal wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnej.

§ 33.

Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w MBA Portal i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części za wyjątkiem przypadków korzystania z MBA Portal zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 34.

 1. Użytkownik zezwala Właścicielowi na bezpłatne wykorzystanie materiałów i wypowiedzi Użytkownika stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w całości lub w części z podaniem danych ich autora, dla celów promocyjnych Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę aby Właściciel korzystał z opracowania takich utworów i rozporządzał nimi oraz usuwał materiały i wypowiedzi w dowolnie przez siebie wybranym momencie. 
 2. Użytkownik umieszczający na stronie Portalu swoje komentarze, czy inne wypowiedzi zezwala na moderowanie tych wypowiedzi przez Administratorów. Mogą one zostać w dowolny sposób zmienione bądź całkowicie usunięte zgodnie z interesem MBAPortal.

§ 35.

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi innych Użytkowników stanowiących utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umieszczonych w MBA Portal w zakresie własnego użytku osobistego. 
 2. Wykorzystywanie wyżej wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 36.

Użytkownik publikujący w MBA Portal treści o charakterze utworu zrzeka się wszelkich roszczeń względem Właściciela z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z MBA Portal) tych treści w sposób zgodny z Regulaminem.

XI Odpowiedzialność

§ 37.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

 1. treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w MBA Portal przez Użytkownika,
 2. treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników,
 3. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, w tym na skutek wysyłania wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,
 4. utratę przez Użytkownika jego danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria zasilania, awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Właściciela,
 5. szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu MBA Portal,
 6. szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu, 
 7. zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia danych osobowych Użytkownika naruszającego Regulamin.

§ 38.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w MBA Portal, w szczególności związaną z podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.

§ 39.

 1. Właściciel wyraźnie zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania jakichkolwiek podmiotów trzecich prezentujących swoją ofertę czy informacje i materiały na MBA Portal, takich jak np. szkoły prowadzące studia MBA, w szczególności nie jest odpowiedzialny za to, że prezentowane przez te podmioty informacje i materiały są:
  a) rzetelne i prawdziwe,
  b) aktualne,
  c) kompletne,
  d) posiadają wartość, przydatność, czy użyteczność do określonego celu.
 2. Odpowiedzialność Właściciela jest wyłączona również wówczas, gdy to Administratorzy zamieścili na MBA Portal informacje i materiały nadesłane przez podmioty trzecie.

§ 40.

Właściciel nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek za pośrednictwem MBA Portal zobowiązań, których Właściciel nie jest stroną.

§ 41.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość i jakiekolwiek właściwości czy cechy towarów podmiotów trzecich oferowanych czy promowanych poprzez Portal oraz za jakość usług wykonywanych przez podmioty trzecie, których oferta jest prezentowana na Portalu.

§ 42.

W przypadku otrzymania przez Właściciela urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

XII Reklamacje

§ 43.

Zakłócenia w funkcjonowaniu MBA Portal, problemy i uwagi związane ze świadczonymi Usługami w ramach MBA Portal mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail: mbaportal@mbaportal.pl.

§ 44.

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Właściciela w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 45.

Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu MBA Portal.

§ 46.

Reklamacje składane do Właściciela, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem MBA Portal nie będą rozpatrywane. Właściciel nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

XIII Przepisy przejściowe i końcowe

§ 47.

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 2. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich wprowadzenia.

§ 48.

 1. Właściciel zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
 3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Właściciela.

§ 49.

 1. W przypadku zmiany Regulaminu Właściciel zobowiązuje się podać informacje o tym fakcie na stronach MBA Portal a dodatkowo przez okres 30 dni od dnia wprowadzenia zmian Użytkownikowi z chwilą zalogowania się do Serwisu wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. 
 2. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Właścicielem niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Brak złożenia wypowiedzenia oznacza, że umowa trwa nadal a Użytkownik zgadza się na świadczenie Usług na warunkach zgodnych z nowym brzmieniem Regulaminu.

§ 50.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 01 września 2022 r.