Słownik skrótów i terminów związanych ze studiami MBA. Nie wiesz co oznacza dany termin zobacz poniżej:

A

AACSB
Association to Advance Collegiate Schools of Business. Powołane w 1916 roku Stowarzyszenie Szkół Biznesu, którego celem jest ustalanie standardów szkolnictwa wyższego w dziedzinie zarządzania. AACSB skupia i akredytuje szkoły biznesu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanadzie.

Akredytacja MBA
Profesjonalna ocena programu MBA dokonana przez niezależną organizację, która ustala standardy jakości w dziedzinie edukacji menedżerskiej. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. oraz Kanadzie główną organizacją jest AACSB, w Europie Associattion of MBAs (AMBA) oraz EQUIS.

Association of MBAs (AMBA)
Organizacja powołana do życia w 1967 roku Wielkiej Brytanii. Ma na celu promocję edukacji menedżerskiej (głownie MBA) oraz umacnianiu więzi pomiędzy absolwentami MBA. Aktualnie jest to bardzo istotna organizacja akredytująca MBA głownie w Europie i Wielkiej Brytanii.


B


C

Czesne
Opłata za studia. W przypadku studiów MBA czesne bywa wyrażane w walucie obcej (USD lub EUR) lub jako suma wyrażona w PLN i walucie obcej. Zwykle jest ono wnoszone w ratach (najczęściej na początku każdego z semestrów).


D


E

E-learning
Metoda przekazywania wiedzy za pomocą mediów elektronicznych takich jak płyty CD, wideokonferencje, serwisy WWW, e-mail, platformy e-learningowe.

EQUIS
European Quality Improvement System. System akredytacji szkół biznesu prowadzony przez Europejską Fundację Rozwoju Zarządzania. EQUIS akredytuje szkoły biznesu, a nie poszczególne programy.

Executive MBA
Studia Exectuive MBA są przeznaczone dla wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw i innych organizacji (np. stowarzyszeń, fundacji itp.). Często programy Executive MBA wymagają od kandydatów minimalnego okresu doświadczenia zawodowego (zwykle są to 3 lata). Studia Executive MBA są też bardziej skupione na praktyczne aspekty zarządzania, a zatem spora cześć programu jest poświęcona na pracę nad projektami lub konsultacjami biznesowymi.


F


G

GMAT
Graduate Management Admission Test. Komputerowy egzamin przygotowany i administrowany przez Educational Testing Service w imieniu Graduate Management Admission Council. Test sprawdza predyspozycje kandydata do podjęcia studiów MBA w oparciu o 2 eseje, test językowy oraz matematyczny. Test sprawdza raczej predyspozycje kandydata do samorozwoju, a nie zakres jego wiedzy z określonej dziedziny. GMAT jest wymagany przez większość programów MBA na świecie. W Polsce tylko nieliczne programy wymagają egzaminu GMAT zdanego na odpowiednim poziomie.


H
 


I

Projekt doradczy
Projekt doradczy jest elementem zaliczenia niektórych programów MBA (głownie typu Executive MBA). Polega on na przygotowaniu przez kilkuosobowe zespoły projektu doradczego, który ma na celu przeanalizowanie rzeczywistej organizacji organizacji (przedsiębiorstwa, firmy, korporacji) oraz przygotowanie rekomendacji rozwiązania problemu biznesowego.


J


K

Korporacyjne MBA
Program MBA przygotowywane przez szkołę biznesu we współpracy z firmą wspierającym. Program tego typu jest dostępny tylko dla wybranych pracowników wspierającej firmy. Program studiów jest przygotowywany tak, aby spełniać potrzeby przedsiębiorstwa w rozwoju kadr. W Polsce programy korporacyjne nie były dotąd popularne. Jednakże założenia dofinansowania, ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 mogą spowodować wzrost popularności korporacyjnych MBA.


L


M

MBA
Programy MBA to zaawansowane studia przeznaczone dla młodszej kadry menedżerskiej. Mają program zorientowany bardziej na ogólne aspekty zarządzania niż programy Executive MBA. Celem studiów jest wprowadzenie młodszej kadry menedżerskiej, która nie posiada wykształcenia menedżerskiego lub ekonomicznego, w tajniki sztuki zarządzania.


N

Nauka na odległość (distance learning)
Metoda nauczania, w której wiedza jest dostarczana studentom za pomocą materiałów drukowanych lub/i kursów e-learning. (Umożliwia to naukę w domu i w czasie podróży służbowych. Jednak szkoły, które oferują tę formę przyswajania wiedzy, wymagają spędzenia pewnej ilości czasu na uczelni - przeważnie jest to jeden tydzień lub okazjonalnie weekendy.

NEASC - New England Association of Schools and Colleges
Powstała w 1885 roku regionalne stowarzyszenie zajmujące się akredytacją programów nauczania w Stanach Zjednoczonych. Misja stowarzyszenia jest utrzymywanie i podnoszenie wysokich standardów edukacji na każdym z poziomów.


O


P

Przedmioty obowiązkowe
Główna część przedmiotów programu MBA, która musi zostać zaliczona w czasie studiów aby ukończyć program. W większości programów przedmioty obowiązkowe stanowią 2/3 programu.

Przedmioty fakultatywne (do wyboru) (Elective courses)
Większość programów MBA oferuje zestaw przedmiotów nieobowiązkowych (specjalizacyjnych). Są one wybierane poza przedmiotami obowiązkowymi w zależności od indywidualnych zainteresowań uczestników


Q


R

Ranking MBA
Ocena programów MBA dokonywana w oparciu o ściśle określone kryteria (np. kadra wykładowców, prestiż uczelni partnerskich itp.). Wyniki uzyskane przez poszczególne programy są ze sobą porównywane i zestawiane, i stanowią podstawę do wyboru najlepszych programów MBA. Rankingi prezentowane są w prestiżowych i wielonakładowych pismach społeczno-politycznych.

Rejting MBA
Badanie jakości programów MBA przeprowadzone przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Badanie oparte jest o badanie opinii absolwentów i dyrektorów programów MBA oraz próby konsultacji w środowisku pracodawców. Celem badań jest zestawienie programów MBA w grupach ze względu na wypełnienie poszczególnych kryteriów oceny. Rejting MBA jest sposobem oceny jakości programów poprzez przyporządkowanie ich do poszczególnych grup jakościowych.

Rekrutacja
Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane przez profesorów i wykładowców programu jego celem jest ocena kandydatów, ich predyspozycji do studiowania oraz możliwości rozwoju w czasie studiów. Postępowanie rekrutacyjne może składać się z egzaminu pisemnego lub testowego bądź rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna
Część rekrutacji polegająca na rozmowie organizatorów programu MBA z kandydatem na studia. Rozmowa kwalifikacyjna zwykle nie sprawdza wiedzy kandydata lecz jego predyspozycje do studiowania MBA, chęć samorozwoju, motywację do podjęcia studiów MBA.


S

Studium Przypadku (Case Study)
Metoda nauczania, która wymaga od studentów analizy rzeczywistych lub hipotetycznych sytuacji biznesowych oraz opracowywanie rozwiązań i rekomendacji dla nich. Jest to najbardziej popularna i najdłużej wykorzystywana metoda nauczania w szkołach biznesu.

Symulacje (Computer simulation)
Metoda nauczania polegająca na zastosowaniu komputerów i modeli ekonometrycznych do rozwiązywania problemów biznesowych.

Specjalizacja
Większość szkół biznesu oferuje swoim studentom możliwość specjalizacji poprzez uczęszczanie na określoną ilość przedmiotów w zakresie wybranej tematyki, tak aby pogłębiać wiedzę w tym zakresie. W Polsce dostępne są również specjalizacyjne programy MBA, które oferują wiedzę skoncentrowaną na wybrany obszar wiedzy menedżerskiej lub zarządzanie wybranym typem organizacji.


T

TOEFL
Test of English as a Foreign Language. Test językowy (aktualnie przeprowadzany w wersji komputerowej) przygotowany przez the Educational Testing Sernice, który ma na celu sprawdzenie umiejętności komunikacji w języku angielskim przez osoby uczące się tego języka. TOEFL jest wymagany przez większość programów MBA na świecie. W Polsce tylko nieliczne programy prowadzone w języku angielskim wymagają zadania tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym.

TOPMBA
TOPMBA powstała na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia jako alternatywa do rankingów szkół biznesu. To najpopularniejsze programy MBA. Lista odzwierciedla preferencje firm rekrutujących absolwentów studiów MBA. Nie jest to ranking, gdyż pozycja programu w zestawieniu jest odzwierciedleniem jego popularności a nie punktów zdobytych w danej kategorii. Lista TOP 100 bądź TOP 200 jest podzielona na regiony geograficzne a do badania zostały zaproszone największe firmy z danego regionu. Lista ta jest więc zestawieniem najpopularniejszych programów MBA z punktu widzenia pracodawców.

Tryb zaoczny
Pozwala na odbycie studiów w czasie sesji zjazdowych. Zjazdy odbywają się w co drugi weekend. Tryb zaoczny pozwala pogodzić naukę z pracą zawodową. W tym trybie realizowana jest znaczna większość programów MBA w Polsce. Studia w trybie zaocznym trwają zwykle 3-4 semestry.

Tryb stacjonarny
W przeciwieństwie do większości programów MBA, które są prowadzone w trybie zaocznym, stacjonarne studia MBA są prowadzone w trybie „dziennym". Są to programy przeznaczone dla osób, które zdecydują się poświęcić pracę i karierę na rzecz studiowania. Stacjonarne studia MBA trwają zwykle 2 do 4 semestrów.


U


V


W

Wpisowe
Wpisowe lub opłata rekrutacyjna to kwota pieniężna wnoszona przez kandydata na studia na poczet postępowania rekrutacyjnego. Nie zależnie od wyniku rekrutacji opłata nie podlega zwrotowi i nie jest zaliczana na poczet czesnego.


X


Y


Z

Media Społecznościowe

O studiach MBA

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl