Jak dofinansować studia MBA w 2019 roku?

Jak dofinansować studia MBA w 2019 roku?

Od kilku już lat można uzyskać dofinansowanie na studia MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowanie uzyskują pracodawcy na kształcenie siebie lub swoich pracowników nawet do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, czyli około 12 tys. zł, a maksymalnie ponad 13  tys. zł, w tym roku. W programie mogą uczestniczyć pracodawcy z całej Polski.

Zasady przyznawania dofinansowania przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy są regulowane przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.16.645 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznania środków z KFS (Dz. U. 14.639, Dz. U. 16.2155). KFS wspiera pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Dla kogo dofinansowanie studiów MBA?

Każdy pracodawca zatrudniający minimum jednego pracownika może się starać o dofinansowanie jego szkolenia lub szkolenia jego pracownika. Nie trzeba zatrudniać pracownika na pełen etat. Rodzaj umowy o prace nie ma tu też znaczenia. Natomiast pracodawca może sam skorzystać z dofinansowania, jeśli zatrudnia kogokolwiek. Uwaga, same prowadzenie działalności gospodarczej bez zatrudniania przynajmniej jednego pracownika nie wystarczy by skorzystać z dofinansowania.

Na jaki cel i ile?

Dofinansowane mogą być kursy lub studia podyplomowe. Studia MBA maja statut w Polsce studiów podyplomowych, dlatego tez mogą być dofinansowane z funduszu KFS.

W 2019 roku pula do dofinansowania szkoleń pracowników to około 228 mln zł. Na dokształcenie pracownika można otrzymać w danym roku maksimum 300% kwoty przeciętnego krajowego wynagrodzenia. Warto zatem powalczyć o wsparcie od KFS.

Kwota dofinansowania jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa:

Pracodawca zatrudniający więcej niż 10 pracowników może uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów.
Pracodawca zatrudniający do 10 pracowników może uzyskać 100% dofinansowania kosztów.

Priorytety wydatkowania

W 2019 roku wsparcie ma być przyznawane na kształcenie ustawiczne:

  • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
  • pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych;
  • osób, które udokumentują wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli;
  • osób po 45. roku życia.

Jakie procedury?

Proces uzyskania dofinansowania na studia MBA ze środków KFS można podsumować w trzech krokach.

Krok 1: uzyskanie zgody pracodawcy na wnioskowanie o dofinansowanie.

Krok 2: skontaktowanie się z powiatowym urzędem pracy, który jest właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsca prowadzenia działalności, w celu dowiedzenia się, jakie dokumenty oraz warunki należy spełnić, aby ubiegać się o takie dofinansowanie.

Krok 3: złożenie wniosku przez pracodawcę o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do stosownego powiatowego urzędu pracy.

Warto:

- na bieżąco sprawdzać informacje na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Są tam daty składania wniosków w poszczególnych powiatach.

- sprawdzić, czy dana uczelnia z interesującym programem MBA pomaga w wypełnieniu formularza dotyczącego informacji na temat danego programu studiów MBA.

Powodzenia w uzyskiwaniu środków z KFS na sfinansowanie wymarzonych studiów MBA!


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl