Dofinansowanie studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dofinansowanie studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dla wszystkich osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów MBA ciekawą propozycją może być skorzystanie z dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki z KFS są wprawdzie przeznaczone dla pracodawców, ale na jednego uczestnika można uzyskać nawet kwotę około 12 tys. zł.

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest regulowane przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.16.645 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznania środków z KFS (Dz. U. 14.639, Dz. U. 16.2155). Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. W 2017 roku na wydatki KFS przeznaczono 199 588 tys. zł. Cześć z tych środków (2 993,7 tys. zł) zostanie przeznaczona na działania Wojewódzkich Urzędów Pracy w zakresie promocji KFS i badania zapotrzebowania na zawody oraz efektywność udzielonego wsparcia. Pozostała część zostanie rozdysponowana pomiędzy województwa i wydatkowana przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O środki z Krajowego Funduszu Pracy może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Co warte podkreślenia pracodawcą nie jest osoba prowadząca działalność gospodarczą i niezatrudniająca pracowników w ramach umowy o pracę.

Na jaki cel i w jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie?

Pracodawca może otrzymać z środki z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanej przez siebie i swoich pracowników w wysokości do 80% kosztów kształcenia (w przypadku) przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 osób lub do 100% kosztów kształcenia w przypadku mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób. W każdym z tych przypadków kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a więc w tym roku jest to kwota około 12 tys. zł.

Środki uzyskane w ramach KFS można przeznaczyć na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS, kursy i studia podyplomowe (w tym studia MBA) oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Daty składania wniosków w poszczególnych powiatach zostały częściowo opublikowane (np. w Warszawie nabór trwa od 25.1 – 7.2.2017 roku) należy na bieżąco sprawdzać strony internetowe powiatowych urzędów pracy. 

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

#dofinansowaniemba, #studiambadofinansowane


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz

Media Społecznościowe

Historia Bloga

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl