Z dyplomem MBA do rady nadzorczej

Z dyplomem MBA do rady nadzorczej

Nowy rok zaczyna się dla absolwentów i studentów MBA bardzo ciekawie. Od 1. stycznia każdy, kto posiada dyplom MBA, może zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Warto zatem zapoznać się z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisami ją wprowadzającymi.

Nowa ustawa wprowadza wiele zmian w zakresie przyjmowania członków do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wiele spraw podlega uporządkowaniu, a regulacje odnoszące się do wymogów stawianym kandydatom do rad nadzorczych znajdują się od tej pory w jednym akcie prawnym. Ustawa wyjaśnia również znaczenie pojęcia państwowej osoby prawej tj. podmiotu, który posiada osobowość prawną, a jego udziałowcem jest Skarb Państwa. Ustawa zawiera również katalog podmiotów, do których zasiadania w ich organach nadzorujących wymagane jest spełnienie odpowiednich wymogów. Warto podkreślić, że katalog ten uległ rozszerzeniu w stosunku do poprzednich regulacji.

Nowe wymagania dla kandydatów

Nowa ustawa reguluje też wymagania jakie stawiane są kandydatom do rad nadzorczych. Te wymagania, ustanowione są w art. 19 ustawy i stanowią m.in., że aplikant do rady nadzorczej powinien oprócz wyższego wykształcenia i co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej musi spełnić jeden z następujących wymogów:

  • posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
  • posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
  • ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
  • posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
  • posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
  • posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  • posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
  • posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.4)),
  • posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
  • złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

Studia MBA docenione

Jest to pewna zmiana w stosunku do dotychczasowych regulacji, gdzie grupa osób ustawowo zwolnionych ze zdawania egzaminu państwowego ograniczała się tylko do biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, a także osób posiadających stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Nowe regulacje otwierają przed absolwentami studiów MBA nowe perspektywy w sektorze publicznym w obszarze nadzoru właścicielskiego. "Dyplom MBA został ostatnio uznany jako podstawa zwolnienia z egzaminu państwowego, który uprawnia do kandydowania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Absolwenci MBA zostali w ten sposób zrównani z biegłymi rewidentami, adwokatami, doradcami inwestycyjnymi, radcami prawnymi, doradcami inwestycyjnymi i osobami posiadającymi stopień doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Wartość programów MBA rośnie!" - zauważa Dr Michał Zdziarski, Research Director, mba@UW. „Cieszy nas, że studia MBA zostały docenione przez ustawodawcę. Uwzględnienie dyplomu MBA w wymogach zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa podkreśla jego wysoką jakość merytoryczną” – podkreśla Jakub Leszczyński twórca serwisu o studiach MBA w Polsce.

Przepustka do kariery

Warto podkreślić, iż absolwenci studiów MBA są cenionymi członkami rad nadzorczy spółek prawa handlowego. W badaniu „Absolwenci studiów MBA w radach nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – 2015”, przeprowadzonym w 2015 roku przez MBA Portal, udało się zidentyfikować grupę ponad 260 członków rad nadzorczy spółek giełdowych, którzy posiadali dyplom ukończenia studiów MBA. Ta liczba stanowi ponad 10% wszystkich członków rad nadzorczych spółek giełdowych notowanych na GPW.

„Mam nadzieję, że zmiany legislacyjne wpłyną pozytywnie na rozwój rynku studiów MBA w Polsce oraz na profesjonalizację nadzoru właścicielskiego spółek z udziałem skarbu Państwa” – zaznacza Jakub Leszczyński.

Zmiany w legislacji dowodzą, iż dyplom MBA jest nie tylko paszportem do zarządzania największymi czy najbardziej uznanymi przedsiębiorstwami prywatnymi w gospodarce, ale również daje strategiczną perspektywę docenianą przez Skarb Państwa. 


Komentarze

Rosek Adams 22 czerwca 2019 / Odpisz

Czy mogę zapisać się na to posiadając wykształcenie wyższe obojętnie z jakiego kierunku?

Małgorzata Cepek 02 maja 2019 / Odpisz

Witam a które studia liczą się najbardziej tzn która uczelnia? Skończyłam kurs i czekam na egzamin państwowy Ale to jest po prostu nie do zdania, pozdrawiam

Jakub Leszczyński 24 sierpnia 2017 / Odpisz

W artykule jest mowa o ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259). Regulacje związane ze studiami MBA są w art. 19.

Kasia 03 lipca 2017 / Odpisz

A jak się maja do tego studia podyplomowe MBA?

Małgorzata Tobiszewska 24 lutego 2017 / Odpisz

O jakiej konkretnie ustawie jest mowa w artykule?


Wyślij komentarz
Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

redaktor MBA Portal

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl