rating MBA (rMBA) 2008

Projekt rMBA zainicjowało i przeprowadziło Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Partnerem Głównym obu edycji projektu był BRE Bank SA, zaś Patronem Medialnym II edycji - Dziennik.

Do drugiej edycji ratingu przystąpiono na początku 2008 r. Powołano nowy zespół ekspertów - jego przewodniczącym został prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz. Celem tej edycji było przeprowadzenie, w oparciu o udoskonaloną metodologię i narzędzia badawcze, oceny programów, a następnie ich kwalifikacja do klas ratingowych. Głównym narzędziem oceny, podobnie jak w pierwszej edycji projektu, była ankieta skierowana do dyrektorów programów MBA.

Punktem wyjścia była aktualizacja bazy programów, bo w tym segmencie rynku dużo się dzieje. Powstają nowe programy, dochodzi do łączenia programów prowadzonych w ramach tej samej uczelni, niektóre - którym nie udało się pozyskać kandydatów, znikają z rynku. Są też takie programy, które prowadziły nabór kandydatów w sposób ciągły, a z powodu zmiany partnera zaprzestały - na jakiś czas - rekrutacji i kształcenia.

Uzupełnieniem dla danych podstawowych (z dyrektorskich ankiet) stały się opinie absolwentów i pracodawców o programach MBA. Sam fakt uczestnictwa, w różnej skali, interesariuszy w projekcie jest już znaczący, a ich opinie i oceny potwierdzały, w większości, użyteczność tych studiów w karierze zawodowej.

Nadesłane informacje o programach weryfikowano w oparciu o zgromadzone wcześniej dane (w bazach SEM Forum), dane upowszechniane na stronach internetowych programów i inne, z ogólnodostępnych (i nie tylko) statystyk i publikacji.

Podobnie jak w I edycji poddano ocenie następujące cechy programów:

a. instytucjonalizacja, na którą składają się:

i. dojrzałość instytucjonalna programu

ii. umiędzynarodowienie programu

b. rekrutacja, na którą składają się:

i. stawiane kandydatom wymagania rekrutacyjne

ii. przebieg procesu rekrutacji

c. kształcenie, na które składają się:

i. program kształcenia

ii. sposób realizacji programu kształcenia

d. kariery absolwentów, na które składają się:

i. awans zawodowy absolwentów

ii. budowanie wspólnoty absolwentów

e. udział absolwentów i pracodawców w procesie oceny

i. liczba absolwentów respondentów oraz firmy, w których są zatrudnieni

ii. Liczba pracodawców respondentów oraz status firm

Przy ocenie tych cech brano pod uwagę m.in. następujące kryteria:

  1. dojrzałość instytucjonalna programu: posiadane przez program i szkołę akredytacje, osiągnięcia w rankingach, rangę dyplomu, ciągłość programu, rangę partnera zagranicznego, instytucje współpracujące przy organizacji i prowadzeniu programu
  2. umiędzynarodowienie programu: struktura słuchaczy, partnerzy programu, nadzór jakościowy, struktura wykładowców, język wykładowy, sposób konstruowania programów, posiadane certyfikaty, rodzaj wydawanego dyplomu
  3. stawiane kandydatom wymagania rekrutacyjne i procedury rekrutacyjne: rodzaj dyplom, rozmowa kwalifikacyjna - czy była, staż pracy, testy, egzaminy i inne
  4. efekty procesu rekrutacji: struktura słuchaczy programu, selektywność, średni staż zawodowy słuchaczy, udział pracodawców i środków pomocowych w finansowaniu programu
  5. program kształcenia: język programu , warunki zaliczenia programu, praca dyplomowa, egzamin końcowy, profil programu, wymiar godzinowy treści kształcenia, struktura programu
  6. sposób realizacji programu kształcenia: metody prowadzenia zajęć, warunki ułatwiające studiowanie, wykładowcy programu, kontrola jakości programu, rozwój programu, stosowane procedury oceny szkoły i programu, relacje programu i instytucji prowadzącej program, doświadczenie dydaktyczne i menedżerskie dyrektora programu
  7. awans zawodowy absolwentów: stanowiska zajmowane przez absolwentów programu, wzrost zarobków absolwentów związany z ukończeniem programu
  8. budowanie wspólnoty absolwentów: kontakt absolwentów z programem, stowarzyszenie absolwentów programu, ogólnopolskie stowarzyszenia absolwentów MBA, sieć kontaktów absolwentów programu
  9. udział absolwentów w procesie oceny: liczba absolwentów, którzy odpowiedzieli na pytania ankiety, miejsce zatrudnienia wskazanych przez program absolwentów
  10. udział pracodawców w procesie oceny: liczba pracodawców, którzy odpowiedzieli na pytania ankiety, pozycja i znaczenie firm wskazanych przez program.

Oceny punktowej dla poszczególnych kategorii dokonał panel ekspertów Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM opierając się na nadesłanych kwestionariuszach i posługując się formularzem oceny. Formularze oceny są narzędziem pomocniczym, w którym eksperci wpisują zaobserwowane mocne i słabe strony ocenianego programu. Stanowiły one przesłankę do przyznawania punktów w ramach każdej spośród ocenianych kategorii. Oceny panelu ekspertów zatwierdziła Kapituła Ratingu 2008.

Przyznane programom oceny punktowe pozwoliły na ich przyporządkowanie do klas ratingowych. I tak uzyskanie przez program nie mniej niż 87,5% możliwych do zdobycia punktów kwalifikował do klasy mistrzowskiej. Uzyskanie nie mniej niż 75% możliwych do zdobycia punktów kwalifikowało program do klasy profesjonalnej. Uzyskanie nie mniej niż 62,5% punktów dawało miejsce w klasie standardowej. Wreszcie uzyskanie przez program nie mniej niż 50% możliwych punktów kwalifikuje go do klasy aspirującej. Odrębną klasę stanowią programy obiecujące, które nie mają jeszcze absolwentów lub mają tylko jeden ich rocznik. Programy takie muszą jednak spełnić wymagania jakościowe w zakresie instytucjonalizacji, rekrutacji, programu i procesu nauczania.
W bieżącej edycji do procedury ratingu przystapiło 35 programów. Do klas ratingowych zakwalifikowano 34. Łącznie 16 programów MBA pozostało poza klasami ratingowymi (jeden, który się nie zakwalifikował i 15, które nie zdecydowały się lub - z powodu reorganizacji - nie mogły przystąpić do procedury oceny).

Uwaga!
Programy w poszczególnych klasach podane są w kolejności alfabetycznej.

Klasa Mistrzowska

Canadian Executive MBA - CEMBA
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Executive MBA
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
International MBA Programme at CMT
Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania UW
International MBA
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Międzynarodowy Program MBA
Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
Warsaw Executive Master of Business Administration (WEMBA)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Klasa Profesjonalna

CeMBA Polsko-Niemiecki Program MBA
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
European MBA
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Executive Master of Business Administration Programme Marketing & Management
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Executive MBA
Wielkopolska Szkoła Biznesu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Executive MBA
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania - Program „Master Administration des Entreprises"
Centrum Francusko-Polskich Studiów w zakresie Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Magisterskie Studia Menedżerskie MBA
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Master International de Management et d'Economie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
MBA "Zarządzanie w Agrobiznesie"
Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Polsko-Amerykański Program Studiów Executive MBA
Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Program MBA Poznań - Atlanta
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive Master of Business Administration
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Program Executive Master of Business Administration
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Viadrina MBA - Management for Central and Eastern Europe
Collegium Polonicum (instytucja specjalna UAM) w Słubicach
Warsaw-Illinois Executive MBA
Uniwersytet Warszawski

Klasa standardowa

Executive Master of Business Administration
Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi
Executive Master of Business Administration
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Master of Business Administration
Uniwersytet Gdański
Master of Business Administration
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Koźmiński MBA (z semestrem specjalistycznym)
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA
Uniwersytet Łódzki

Klasa obiecująca

International Master of Business Administration - European Multicultural Integrated Management Program
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Master of Business Administration
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Master of Business Administration (ogólne i specjalistyczne)
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie,
Studia MBA
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
Studia Podyplomowe Executive MBA
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
Wewnętrzny Program BREmba
BRE Bank SA, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Klasa aspirująca

Master of Business Administration
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM

Przewodniczący Zespołu Ekspertów SEM FORUM
Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

www.semforum.org.pl

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl