rating MBA 2012

Podstawę oceny programów MBA stanowiły - podobnie jak w poprzedniej edycji ratingu (w 2010 r.) - wypełnione przez dyrektorów programów kwestionariusze ankiety oraz załączniki do ankiet (m.in. formularze testów stosowane w procesie rekrutacji, wykaz promotorów oraz recenzentów prac dyplomowych w ostatniej edycji programu z uwzględnieniem stopni i tytułów naukowych oraz afiliacji, cv wykładowców, raport lub inne opracowanie wyników badań karier absolwentów, kwestionariusz oceny zajęć przez słuchaczy, dokumenty systemu zapewniania jakości, szczegółowy program studiów wraz ze wskazaniem, w przypadku każdego modułu - przedmiotu metody realizacji, formy zaliczenia, wymiaru godzinowego oraz informator programu).

Procedura oceny składała z trzech etapów:

  1. W pierwszym, po zdefiniowaniu kryteriów syntetycznych i analitycznych, opracowany został przez ekspertów szczegółowy kwestionariusz oceny programów, uzgodniono skale punktowe i klasy ratingu.
  2. W drugim eksperci samodzielnie oceniali cechy analityczne poszczególnych programów według przyjętej skali.
  3. W trzecim odbyła się  kolegialna ocena aspektu merytorycznego programu. 

W kwestiach dyskusyjnych eksperci wymieniali opinie celem standaryzacji ocen cząstkowych.

W tej edycji ratingu poddano ocenie (1) program i jego uczestników, (2) proces kształcenia i (3) zarządzanie programem. Kryteria te wyceniono odpowiednio na 30, 50 i 20 punktów.

Na te syntetyczne oceny złożyły się oceny wyszczególnionych niżej cech analitycznych poszczególnych programów:

  1. Przy ocenie programu i jego uczestników brano pod uwagę: strukturę jego słuchaczy, rodzaj dyplomu ukończenia programu, posiadane przez program akredytacje, walidacje i certyfikaty, miejsce partnera programu w rankingach, charakter współpracy z partnerami zagranicznymi, instytucje współpracujące przy organizacji i prowadzeniu programu, cenę programu, liczbę absolwentów, tryb studiów, czas trwania, ciągłość programu.
  2. Przy ocenie procesu kształcenia: kryteria rekrutacji, selekcję kandydatów, strukturę językową programu, udział wykładowców zagranicznych, wymogi zaliczenia programu i jego merytoryczną ocenę, infrastrukturę pomocy dydaktycznych, dodatkowe formy realizacji programu i współpracę
    z absolwentami.   
  3. Przy ocenie zarządzania programem: charakterystykę organu kolegialnego programu, sposób oceny i nadzoru nad programem, przynależność do stowarzyszeń szkół biznesu, kwalifikacje dyrektora programu, sposób oceny programu przez słuchaczy, system zapewniania jakości kształcenia i monitorowanie karier absolwentów.    

Przyznane programom oceny punktowe pozwoliły na ich przyporządkowanie do klas ratingowych (mistrzowskiej, profesjonalnej plus, profesjonalnej, obiecującej i aspirującej).

W czwartej edycji do procedury ratingu przystąpiło 30 programów. 7 programów, które uzyskały więcej niż 80 punktów, zakwalifikowano do klasy mistrzowskiej, 6, których ocena znalazła się w przedziale od 71 do 80 punktów - do klasy profesjonalnej plus, 8 (z oceną pomiędzy  61 a 70 punktów) - do profesjonalnej, 6, które uzyskały od 51 do 60 punktów -  do klasy obiecującej i 2 z liczbą punktów 50 lub niższą - do aspirującej. Jeden z programów, który nie został jeszcze uruchomiony, co skutkowało brakiem dostatecznej dokumentacji umożliwiającej ocenę, znalazł się poza klasami ratingu.   

Wyniki ratingu ogłosiła Prezes Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM prof. Janina Jóźwiak.

Rating MBA 2012:
(uwaga: programy w klasach ratingowych są w kolejności alfabetycznej)

Nazwa programu 2010 2008
Programy mistrzowskie:    
Canadian Executive MBA (CEMBA) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie M M
Executive Master of Business Administration Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu P P

Executive MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

M M
International MBA Programme Centrum Kształcenia Menedżerów UW M M
International MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej M M
Międzynarodowy Program MBA GFKM Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów M M
Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA) Uniwersytet Warszawski M M
Programy profesjonalne plus:    
Executive Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu P+ P
Executive Master of Business Administration Programme Marketing & Management Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie P+ P
International Master of Business Administration - European Multicultural Integrated Management Program Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie P+ O
Magisterskie Studia Menedżerskie MBA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów P P
Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive Master of Business Administration Zachodniopomorska Szkoła Biznesu P+ P

Viadrina MBA - Management for Central and Eastern Europe Europa Universitat Viadrina

P+ P
Programy profesjonalne:    
Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania - Program „Master Administration des Entreprises" Centrum Francusko-Polskich Studiów w zakresie Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu P P

Franklin University MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

O --

Master of Business Administration Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

-- --
Master of Business Administration Uniwersytet Gdański P S
Master of Business Administration Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University P S
MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie" Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego P P
Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA Uniwersytet Łódzki P S
Program MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu O --
Programy obiecujące:    

BREmba (Wewnętrzny Program Studiów MBA) Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

-- --

General MBA Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

-- --

Master of Business Administration Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

-- --

Master of Science Finances and Auditing Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa i UE w Katowicach

-- --
Podyplomowe Studia Menadżerskie EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN IT Zachodniopomorska Szkoła Biznesu -- --
Szkoła Biznesu - Institute of Business Studies Politechnika Krakowska -- --
Programy aspirujące:    
MBA Zarządzanie Strategiczne Programami i Projektami Politechnika Gdańska O --
Studia Podyplomowe „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu" Politechnika Wrocławska A  P
 

Na uwagę zasługuje fakt, że pewna część programów, które brały udział w poprzednich edycjach ratingu MBA nie była kasyfikowana w tegoroczej edycji. Ponadto w edycji 2012 pojawiło się 7  (ok. 24%) nowych programów, które nie były oceniane w poprzednich edycjach. W tegorocznej edycji na 29 ocenianych programów tylko 5 (ok. 17%) zmieniło swojej klasy z czego 4 (ok. 13%) programów podniosło swoją ocenę i zostało przeniesionych do wyższej klasy, 1 (ok. 3%) programy obniżyły swoją ocenę.

Więcej informacji na stronach: www.semforum.org.pl

Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
SEM Forum

SEM Forum

SEM Forum

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl