Jak pozyskać dofinansowanie na studia MBA z funduszy unijnych

W latach 2007 - 2013 na szkolenia pracowników przedsiębiorstw dostępne będzie w Polsce ponad 2 mld euro! To znacznie więcej niż w działaniu ukierunkowanym na innowacyjne inwestycje! Ponadto od teraz również sami przedsiębiorcy będą mogli samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie szkoleń i studiów dla swoich pracowników.

Tak znacząca kwota funduszy unijnych dostępnych na szkolenia stwarza ogromne szanse na pozyskanie dofinansowania. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego przedsiębiorcy będą ubiegali się o dofinansowanie przewiduje dla beneficjentów dosyć atrakcyjne zasady i możliwości. Należy też zwrócić uwagę, iż w Polsce w ramach tego programu można dofinansować także studia MBA dla swoich pracowników (jako studia podyplomowe), co np. nie jest możliwe w Czechach. Warto więc wykorzystać tę szansę.

Wśród czekających nas zmian najważniejsze jest to, iż po raz pierwszy to przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie, a nie jak dotychczas wyłącznie instytucje szkoleniowe. W związku z czym przedsiębiorcy opracują własne projekty szkoleniowe zgodnie ze swoimi potrzebami, a następnie wybiorą najlepszych wykonawców, w tym uczelnie wyższe proponujące programy MBA. Jeżeli nie będą zadowoleni z poziomu świadczonych usług będą mogli zmienić wykonawcę. Nowa formuła aplikowania umożliwi także finansowanie kosztów trenerów wewnętrznych, których często posiadają duże firmy np. banki, czy firmy handlowe. Dodatkowo w kosztach kwalifikowanych przedsiębiorca będzie mógł przewidzieć własne koszty administracyjne związane z prowadzeniem projektu, w tym jego sprawozdawczość.

DOFINANSOWANE OBSZARY

Wśród dofinansowanych form znajdą się obok studiów MBA także szkolenia, e-learning oraz doradztwo związane ze szkoleniami. Atrakcyjne jest dofinansowanie e-learningu, gdyż możliwe będzie uwzględnienie nie tylko kosztów prowadzenia kursów, ale również zakupu niezbędnych środków trwałych do ich uruchomienia np. serwerów.

To jakie ostatecznie elementy wejdą w skład projektu szkoleniowe ubiegającego się o dofinansowanie zależy od przedsiębiorcy i powininno wynikać ze strategii przedsiębiorstwa i jego potrzeb szkoleniowych. Istnieje więc możliwość złożenia wniosku wyłącznie na studia MBA lub też od razu na inne formy szkoleniowe, obejmując w ten sposób całą organizację. Z praktyki polecamy te drugie podejście. Jest ono bardziej efektywne kosztowo (pod względem przygotowania jednego wniosku na większy zakres i rozliczania go później), jak również w pełniejszy sposób odpowiada na potrzeby organizacji. Warto więc uwzględnić w jednym wniosku pracowników różnych szczebli organizacji, czy też przedstawicieli różnych grup funkcjonalnych.

Po studia MBA najchętniej będą sięgały średnie i duże przedsiębiorstwa, często będące częścią większych korporacji międzynarodowych. Ten typ podnoszenia kwalifikacji jest odpowiedni dla organizacji pretendujących do miana lidera rynkowego, czy też planujących dynamiczną ekspansję na rynki zagraniczne.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘi

Przedsiębiorstwo, przed przystąpieniem do opracowania wniosku o dotację powinno najpierw dobrze poznać wytyczne obowiązujące w Programie Operacyjnym. Mówią one o formalnych, organizacyjnych i merytorycznych założeniach, które muszą zostać spełnione aby projekt uzyskał dofinansowanie.

W przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można wskazać na kilka wybranych wymogów formalnych, które mogą być kluczowe dla ubiegającego się o dofinansowanie, wskazane one zostały w tabeli poniżej.

Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na projekty, których tematyka będzie zgodna z ich potrzebami szkoleniowymi i będzie pozwalała na zniwelowanie zidentyfikowanych luk kompetencyjnych. W praktyce oznacza to, iż dofinansowane projekty mogą dotyczyć niemal każdego obszaru merytorycznego. Wyłączone są jedynie szkolenia obowiązkowe, które muszą być przez przedsiębiorstwa organizowane (np. szkolenia okresowe bhp).

Jednakże, ze względu na cel programu, którym jest „podnoszenie i dostosowanie do wymogów gospodarki kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców", priorytetowo będą traktowane projekty, które:
wprowadzają nowe formy i metody organizacji pracy, zarządzania oraz planowania strategicznego,
zwiększają dostępność szkoleń do potrzeb przedsiębiorstw poprzez m.in. zastosowanie szkoleń e-learning bądź blended learning,
będą promowały profesjonalizację zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach PO KL dla projektów na dofinansowanie szkoleń jest dosyć szeroki i właściwie dotyczy całego procesu dydaktycznego oraz obszaru zarządzania i administrowania projektem. W praktyce więc w niczym nie ogranicza on swobody w realizacji efektywnego projektu. Przedsiębiorstwa otrzymają refundację:
kosztów bezpośrednich, takich jak: koszt wykładowców (w tym wykładowców zagranicznych), najmu sal szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania oraz materiałów szkoleniowych, jak również zakupu usług doradczych,
kosztów pośrednich organizacji projektu, m.in.: opłaty za najem biura, za media, telefon itp.
Zakupu, leasingu bądź amortyzacji środków trwałych (cross-financing do 10% wartości projektu) w zakresie uruchomienia szkoleń e-learningowych: np. sprzęt komputerowy, platfora e-learningowa, adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkolenia niepełnosprawnych, itp.


PRZYKŁAD

Aby przybliżyć Państwu zasady funkcjonowania dofinansowanych projektów przedstawiamy poniżej przykład praktyczny, który obrazuje dosyć standardowy projekt szkoleniowy.

Przedsiębiorstwo, w wyniku analizy własnych potrzeb szkoleniowych oraz możliwości organizacyjnych postanowiło skorzystać z możliwości wsparcia i uzyskać dofinansowanie na 2 letni projekt pt.: „Projekt rozwoju kadr przedsiębiorstwa X".

Projekt zakłada realizację:
2 edycji studiów MBA dla 50 osób - dla kadry zarządzającej i perspektywicznej kadry kierowniczej,
2 edycji studiów podyplomowych dla 60 osób łącznie - dla kadry kierowniczej,
30 krótkoterminowych szkoleń dla pracowników średniego i niższego szczebla
(z tematów z zakresu zarządzania, psychologii i prawa) - dla łącznie 600 osób (30 grup * 20 osób). W tym 5 grup dla przedstawicieli handlowych odbywających w systemie e-learning

* wartość kosztów pośrednich jest ograniczona następującymi limitami:
- w przypadku projektów do 2 mln zł - do 20% bezpośrednich kosztów projektu
- w przypadku projektów od 2 mln zł do 5 mln zł - do 15% bezpośrednich kosztów projektu
- w przypadku projektów powyżej 5 mln zł - do 10% bezpośrednich kosztów projektu

Wielkość dotacji:
Duże przedsiębiorstwo: 60% kosztów całkowitych - 2 484 tys. PLN

Małe lub średnie przedsiębiorstwo: 80% kosztów całkowitych - 3 312 tys. PLN

Powyższe wartości dotacji zakładają wkład własny wnoszony w formie gotówkowej. Istnieje jednak możliwość wniesienia przez przedsiębiorstwo wkładu własnego w postaci wynagrodzeń uczestników projektu, co powoduje że przedsiębiorstwo nie ponosi wówczas żadnych dodatkowych kosztów na realizację projektu, a wartość dotacji równa się dla wszystkich przedsiębiorstw 4 140 tys. PLN.

Biorąc pod uwagę obecne możliwości pozyskania dotacji na szkolenia - szanse są ogromne. Tylko w latach 2004-2006 dofinansowanych zostało około 700 projektów szkoleniowych, a w ciągu następnych 7 lat na taki cel przeznaczono niemal 10 razy więcej środków. Praktycznie każde przedsiębiorstwo w Polsce może skorzystać z tej formy wsparcia. A inwestycje w rozwój nowoczesnych kadr w przedsiębiorstwie są niemal tak samo istotne jak inwestycje w majątek trwały i infrastrukturę. W okresie spadającego bezrobocia, znaczącej migracji wykwalifikowanych pracowników, to właśnie pracownicy stają się najcenniejszym kapitałem formy i to oni decydują o przewadze konkurencyjnej formy na rynku. To powoduje, iż wiele przedsiębiorstw już teraz przygotowuje się do aplikowania o dotację. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone najprawdopodobniej już na początku IV kwartału 2007 roku, a czas potrzebny na profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego to około 3 miesiące.

Autorzy - Beata Tylman; Project Manager oraz Krystian Babicki; Senior Konsultant - są ekspertami w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich, w tym na szkolenia pracowników. Z sukcesem pomagają swoim klientom w zdobywaniu dotacji już od pierwszych rund aplikacyjnych w 2004 roku.

Niniejszy artykuł został przygotowany zgodnie ze stanem prawnym na dzień 17 lipca 2007 r. w szczególności dotyczy to Programu Operacyjnego, Szczegółowego opisu priorytetów oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL.


Komentarze

Ja 30 lipca 2009 / Odpisz

Ja także bardzo prosze o podanie studiów MBA dofinansowanych z funduszu EFS. Mieszkam w Gdansku, za dojazdy i hotele musiałabym dodatkowo płacić. Czy jest jakas uczelnia, ktora posiada dofinansowanie z EFS blisko trojmiasta i czy jako nie forma, a osoba fizyczna mogę zwrócić się o dofinansowanie z EFS. Bardzo prosze o szybka odpowiedź.

Dariusz M. 20 listopada 2008 / Odpisz

Jak wygląda możliwość aplikowania do wymienionego programu przez przedsiębiorstwa państwowe? Instytuty badawcze itd.?

Marcin Leśniak 19 września 2008 / Odpisz

Witam,

Chciałbym Państwa prosić o pomoc w kwestii ustalenia jakie uczelnie współpracują z funduszem efs jesli chodzi o wsparcie studiów MBA. Chciałbym podjąć naukę, a pracodawca w moim imieniu wystapi o dofinansowanie. Nie wiem tylko które uczelnie współpracują z tym programem, do kogo należy skierować wniosek i skąd go pobrać. Sprawdzałem mnóstwo żródeł i niestety totalna spychologia. Nikt nic nie wie
proszę o pomoc


Wyślij komentarz
Beata Tylman, Krystian Babicki

Beata Tylman, Krystian Babicki

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl