ratingMBA 2014

Projekt rMBA zainicjowało i prowadzi od 2006 r. Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Partnerem Głównym obecnej V. edycji projektu jest PKO Bank Polski.

Tegoroczna edycja badania ratingMBA jest piątą kolejną edycją. Z edycji na edycję wzrasta ilość biorących w niej udział uczelni i programów MBA. W tym roku 4-osobowy zespół ekspertów SEM Forum ocenił rekordową ilość 31 nadesłanych programów. Podstawę oceny stanowiły - podobnie jak w poprzedniej edycji ratingu (w 2012 r.) - wypełnione przez dyrektorów programów kwestionariusze ankiety oraz załączniki do ankiet.

Procedura oceny składała się z kilku etapów:

  1. W pierwszym, przedyskutowano i nieznacznie zmodyfikowano ankietę ratingową, a w ślad za tym - kartę oceny programów. Na wniosek jednego z ekspertów wprowadzone zostały - po dyskusji - dwa dodatkowe pytania (do ankiety) i dwa kryteria (do karty oceny). Dotyczą one miejsca jednostki prowadzącej program na listach rankingowych i współpracy jednostki prowadzącej oceniany program MBA z innymi instytucjami edukacyjnymi przy prowadzonym przez nie programie MBA. W efekcie zmieniła się wycena niektórych cech analitycznych programu w pierwszej części arkusza oceny - Program i jego uczestnicy (punktacja zbiorcza za tę część pozostała na niezmienionym poziomie).
  2. W drugim, po zdefiniowaniu kryteriów syntetycznych i analitycznych, opracowany został przez ekspertów szczegółowy kwestionariusz oceny programów, uzgodniono skale punktowe i klasy ratingu.
  3. W trzecim - eksperci samodzielnie oceniali cechy analityczne poszczególnych programów według przyjętej skali. W tej edycji ratingu każdy program oceniany był przez dwóch ekspertów.
  4. W czwartym etapie odbyła się kolegialna ocena aspektu merytorycznego programu. W kwestiach dyskusyjnych eksperci wymieniali opinie celem standaryzacji ocen cząstkowych.
  5. W piątym sporządzona została lista ratingowa programów.

Proponowane oceny i lista ratingowa poddane zostaną ocenie Kapituły.

W tej edycji ratingu poddano ocenie (1.) program i jego uczestników, (2.) proces kształcenia i (3.) zarządzanie programem. Kryteria te wyceniono odpowiednio na 30, 50 i 20 punktów.

Na te syntetyczne oceny złożyły się oceny wyszczególnionych niżej cech analitycznych poszczególnych programów:

  1. Przy ocenie programu i jego uczestników brano pod uwagę: strukturę jego słuchaczy, rodzaj dyplomu ukończenia programu, posiadane przez program akredytacje, walidacje i certyfikaty, miejsce partnera programu i instytucji prowadzącej program w rankingach, współpracę jednostki prowadzącej oceniany program MBA z innymi instytucjami edukacyjnymi przy prowadzonym przez nie programie MBA, charakter współpracy z partnerami zagranicznymi, instytucje współpracujące przy organizacji i prowadzeniu programu, cenę programu, liczbę absolwentów, tryb studiów, czas trwania, ciągłość programu.
  2. Przy ocenie procesu kształcenia: kryteria rekrutacji, selekcję kandydatów, strukturę językową programu, udział wykładowców zagranicznych, wymogi zaliczenia programu i jego merytoryczną ocenę, infrastrukturę pomocy dydaktycznych, dodatkowe formy realizacji programu i współpracę z absolwentami.
  3. Przy ocenie zarządzania programem: charakterystykę organu kolegialnego programu, sposób oceny i nadzoru nad programem, przynależność do stowarzyszeń szkół biznesu, kwalifikacje dyrektora programu, sposób oceny programu przez słuchaczy, system zapewniania jakości kształcenia i monitorowanie karier absolwentów.

Przyznane programom oceny punktowe pozwoliły na ich przyporządkowanie do klas ratingowych (mistrzowskiej, profesjonalnej plus, profesjonalnej, standardowej, obiecującej i aspirującej).

Rating MBA 2014:
(uwaga: programy w klasach ratingowych są w kolejności alfabetycznej)

 
Nazwa programu 2012 2010 2008
Programy mistrzowskie:      
Canadian Executive MBA (CEMBA) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie M M M
Executive MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej M M M

International Master of Business Administration - European Multicultural Integrated Management Program Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 P+ M M
Międzynarodowy Program MBA GFKM Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów M M M
Programy profesjonalne plus:      
emba@UW Uniwersytet Warszawski  M  M  M
Executive Master of Business Administration Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu  M  P P
Executive Master of Business Administration Programme Marketing & Management Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  P+ P+ P
International MBA Programme Centrum Kształcenia Menedżerów UW  M M M
Magisterskie Studia Menedżerskie MBA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów  P+ P P
MBA KSB+Master Program Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  --  --  --
Programy profesjonalne:      
Executive Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu  P+  P+  P

Franklin University MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 P O --
Master of Business Administration Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu  O  --  --
MBA-SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  --  --  --
MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie" Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  P  P  P
Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive Master of Business Administration Zachodniopomorska Szkoła Biznesu  P+  P+  P
Podyplomowe Studia Menadżerskie EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN IT Zachodniopomorska Szkoła Biznesu  O  --  --
Master of Business Administration Uniwersytet Gdański  P  P  S
Programy Standardowe      
General MBA Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku  O P S
Program MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  O  --  --
MBA(SAN)+Master(Clark University) Społeczna Akademia Nauk w Łodzi  P  --  --
Programy obiecujące:      

MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 -- -- --

Master of Business Administration Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University

 P P S

Podyplomowe Studium Master of Business Administration - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 -- -- --
Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania - Program „Master Administration des Entreprises" Centrum Francusko-Polskich Studiów w zakresie Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  P  P  P
Studia Podyplomowe Master of Business Administration - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy  --  --  --

Studia Podyplomowe „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu" Politechnika Wrocławska

A A P
Programy aspirujące:      
 Executive MBA - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej  --  --  --
 Master of Business Administration - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu  --  --  --
 Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym - Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym  --  --  --
Szkoła Biznesu - Institute of Business Studies Politechnika Krakowska  O --  --
 

Na uwagę zasługuje fakt, że pewna część programów, które brały udział w poprzednich edycjach ratingu MBA nie była kasyfikowana w tegoroczej edycji. Ponadto w edycji 2014 pojawiło się 8 (ok. 24%) nowych programów, które nie były oceniane w poprzednich edycjach. W efekcie czego globalna ilość programów-uczestników rankingu wzrosła o 2 programy z 29 do 31. W tegorocznej edycji na 31 ocenianych programów aż 15  (ok. 48%) zmieniło swoje klasy z czego 6 (ok. 19%) programów podniosło swoją ocenę i zostało przeniesionych do wyższej klasy. W przypadku 9 programów (ok. 30%) ocena została obliżona i programy te zostały preniesione do niższych klas.


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
SEM Forum

SEM Forum

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM

www.semforum.org.pl

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl