Badanie „Rok Lidera 2022”

Badanie „Rok Lidera 2022”

Badania GFKM: tylko 47% liderów organizacji myśli o 2023 roku optymistycznie

Zaledwie co piąty lider organizacji spotyka się z sytuacją, w której przełożony/a podejmuje decyzje bez wcześniejszych konsultacji. Większość z nich ocenia perspektywę obecnego roku negatywnie, a jako kluczową umiejętność w nadchodzących miesiącach wskazuje odporność na stres, z kolei najwięcej nadziei na pokonanie tegorocznych wyzwań pokłada w pracownikach. Kierownicy niższego szczebla częściej niż dyrektorzy i członkowie zarządów dostrzegają niekorzystne zjawiska w organizacji – to tylko niektóre wnioski z badania „Rok Lidera 2022” przygotowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

– „Rok Lidera 2022” to druga edycja badania koncentrującego się na perspektywie menedżerów i menedżerek. Gdy przygotowywaliśmy pierwszy raport, wydawało się, że badamy bardzo trudny dla liderów okres pandemii – nie spodziewaliśmy się, że w 2022 roku będziemy mieli do czynienia ze skutkami wojny, że pojawi się wysoka inflacja, a za progiem stanie kryzys. W naszym opracowaniu szczególną uwagę zwraca różne postrzeganie wyzwań i problemów w firmach przez różne grupy menedżerów – w zależności od pozycji w hierarchii i płci. Te różnice mogą niepokoić, ale mogą też stanowić atut, np. gdy dotyczą jednego, zgranego i dobrze funkcjonującego zespołu, co pozwala podejmować lepsze i skuteczniejsze decyzje oparte na wielu różnorodnych opiniach – mówi Dominik Pieczewski, odpowiedzialny za badanie ekspert Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Relacje w zespole siłą organizacji

Według badania przeprowadzonego przez GFKM aż 84% liderów pozytywnie ocenia swoje relacje z podwładnymi i współpracownikami. W przypadku relacji z przełożonymi pozytywną ocenę zadeklarowało 61%, a z klientami 63%. Nieco inaczej kształtuje się ocena emocji związana z sytuacjami w firmie. Sposób załatwiania spraw w organizacji wzbudza pozytywne emocje u ponad połowy badanych. Okoliczności zewnętrzne wpływające na firmę tylko wśród 25% badanych kojarzone są z pozytywnymi emocjami, ponad połowa badanych określa je neutralnie, a 21% negatywnie. Wyniki firmy i jej sytuacja finansowa budzi pozytywne emocje wśród 62% ankietowanych, a dla 29% są one neutralne.

Rys. 1. Emocje związane z relacjami, badanie GFKM „Rok Lidera 2022”

W tym samym badaniu 81% liderów deklaruje, że nie czują się samotni w miejscu pracy. Większość z nich ocenia, że nie jest pomijana przez przełożonego w komunikacji z pracownikami, 83% nigdy nie doświadczyło takiej sytuacji lub doświadcza jej bardzo rzadko. 81% liderów deklaruje, że nigdy nie doświadczyła lub doświadcza bardzo rzadko sytuacji, w której przełożeni podejmują decyzje dotyczące ich obszarów, bez wcześniejszego uzgodnienia.

Rys. 2. Poczucie samotności w miejscu pracy, badanie GFKM „Rok Lidera 2022”

Badani w 63% ocenili, że w ich organizacjach bardzo rzadko lub nigdy nie występuje dominacja jednej osoby lub grupy osób, choć członkowie zarządu istotnie częściej wskazują, że takie zjawisko nigdy nie ma miejsca w ich firmie. Niespełna 12% ankietowanych uważa, że w ich firmach występuje brak zaufania pracowników do siebie nawzajem, ale kierownicy zauważają więcej tego typu zjawisk w swoim miejscu pracy.

– Coroczne badanie „Rok lidera” pokazuje, że polscy liderzy dobrze oceniają relacje w pracy, a na myśl o swoich relacjach ze współpracownikami wyraźna większość (84%) odczuwa pozytywne emocje. To bardzo istotne, bo przecież dobre relacje budują zaufanie i zaangażowanie. To fundament lojalności i otwartości w organizacjach. Ostatnie miesiące „straszą” szefów takimi zjawiskami jak Quiet Quitting, czy wcześniej the Great Resignation, związanymi ze spadającą satysfakcją i minimalnym zaangażowaniem pracowników. Być może więc jakość relacji ochroni polskie firmy przed możliwymi skutkami wspomnianych zjawisk – komentuje Tomasz Owczarek, psycholog i trener Gdańskiej Fundacji Kształcenie Menedżerów. – Na bazie właściwych, bezpiecznych relacji w organizacjach możemy budować też potencjał kolektywnej inteligencji. Zdolności zespołów do wspólnego innowacyjnego tworzenia i działania. Wyniki naszego badania sugerują dość dobre warunki do rozwoju tej zbiorowej zdolności – w ocenie badanych (ponad 60%) rzadko dochodzi do sytuacji dominacji jednej osoby nad innymi w relacjach zespołowych. Liderzy dostrzegają równy wkład wszystkich we wspólną pracę. A ten równy wkład właśnie znamionuje zespoły o najwyższym potencjale kolektywnej inteligencji – dodaje Tomasz Owczarek.

Kierownicy widzą więcej, kobiety większymi optymistkami

Niemal 25% liderów uważa, że w ich organizacji jest za dużo procedur lub są one nieprzejrzyste, członkowie zarządu zjawiska tego typu dostrzegają rzadziej. Zdecydowana większość badanych nie spotkała się lub spotyka się bardzo rzadko z otwartym podważaniem ich kompetencji przy innych pracownikach. Większość (81%) liderów deklaruje, że w ich organizacji brak możliwości obiektywnego rozwiązywania niepożądanych zjawisk lub konfliktów nie występuje lub występuje bardzo rzadko. Z kolei dyrektorzy niebędący członkami zarządu istotnie częściej oceniają, że nigdy nie spotkali się z takim zjawiskiem w swojej firmie.

Niespełna połowa badanych liderów myśli o 2023 roku optymistycznie, a niemal 25% nie ma sprecyzowanych oczekiwań. Kobiety istotnie częściej uważają, że w kontekście bycia liderem/liderką, przyszły rok będzie raczej optymistyczny.

Rys. 3. Podejście do roku 2023 w kontekście bycia liderem/liderką, badanie GFKM „Rok Lidera 2022”

– Dobry, trudny i ciężki – to słowa, którymi liderzy najczęściej opisaliby miniony rok. Dynamika zmian i skala wyzwań ostatnich lat wysoko postawiła poprzeczkę wielu organizacjom, ich kadrze zarządzającej, kierownicze, zespołom. Nasze badania pokazują, że dużą siłą polskich firm są relacje i że nie jest z nimi tak źle, jak mogłoby się wydawać. Ludzie to największy kapitał każdej organizacji, kluczem jest uwolnienie drzemiącego w nich potencjału – podsumowuje Dominik Pieczewski z GFKM.

Informacje o badaniu

Metodologia: CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym będącym własnością ARC Rynek i Opinia (www.epanel.pl)

Próba badawcza: kierownicy/liderzy zespołów/działów w małych, średnich i dużych firmach; podział próby na : kierownicy małych firm (10-49 pracowników) - N=156; kierownicy średnich firm (50-249 pracowników) - N=138; kierownicy z dużych organizacji (250+ pracowników) - N=106

Termin realizacji: 14.11-12.12.2022


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
GFKM

GFKM

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl