Opis programu

Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW, jako jedna z wiodących instytucji edukacji menedżerskiej w Polsce zaprasza do uczetnictwa w Programie Executive MBA w języku polskim.

W ramach Programu MBA przewidujemy :

 • 600 godzin zajęć merytorycznych prowadzonych przez wykładowców i ekspertów MCZ UW oraz możliwość rozegrania innowacyjnej, strategicznej gry on-line integrującej wiedzę i umiejętności
 • zajęcia ułożone tematycznie w czterech modułach
 • zajęcia prowadzone w języku polskim przez wybranych wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i dyplom MBA akredytowany przez Association of MBAs (AMBA)
 • 2-dniowe weekendowe sesje zajęć

 

Wyróżniki programu:

 • Kadra wykładowa, metody i narzędzia prowadzenia zajęć zaczerpnięte ze wiodących Programów MBA w Polsce i na świecie
 • Dopasowanie zakresu przekazywanej wiedzy do potrzeb uczestników, przy równoczesnej koordynacji zakresu z programem studiów Executive MBA
 • Dedykowana platforma internetowa do komunikacji z uczestnikami Programu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych specjalnie dla Programu MBA (segregatory, teczki, notatniki)
 • Wykorzystywanie wiodącej symulacji strategicznej do zajęć
 • Reputacja Uniwersytetu Warszawskiego

 

Moduły Programu MBA

 

Lp..

Kurs

Wymiar
(orientacyjnie)

Treść

Moduł 1: Podstawy biznesu

Moduł 1 ma na celu stworzenie solidnych fundamentów wiedzy o funkcjonalnych obszarach biznesu i ich wzajemnych zależnościach.

0

Sesja integracyjna

32 godziny

Celem sesji jest zintegrowanie grupy uczestników, dokonanie diagnozy potencjału i zbudowanie planu rozwoju na studia MBS SHRM. Dzięki sesji możliwe będzie zbudowanie efektywnej komunikacji między uczestnikami kursu, zbudowanie zespołów pracujących w kolejnych sesjach nad zajęciami.

1

Ekonomia

32 godziny

Celem kursu jest umożliwienie menadżerom całościowego zrozumienia i przewidywania zachowań osób, firm, rynków poprzez poznanie podstawowych pojęć związanych z ekonomią i funkcjonowaniem rynku: funkcji popytu i podaży, teorii użyteczności, analizy kosztów, struktury rynku, zasad funkcjonowania konkurencji rynkowej oraz ich wpływu na podejmowanie podstawowych decyzji związanych z działalnością firmy.

2

Rachunkowość

32 godziny

Kurs dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości menadżerskiej takiej jak: teoria kosztów, analiza kosztów, budżetowanie, rachunku kosztów oraz analiza działalności przedsiębiorstwa. Prezentowane są przede wszystkim zagadnienia dotyczące analizy kosztów dla podejmowania decyzji zarządczych zarówno krótkookresowych jak i strategicznych, a także metody efektywnego zarządzania kosztami. Zagregowane dane przedsiębiorstwa pozwolą uczestnikom na podejmowanie zarówno decyzji taktycznych jak i strategicznych oraz, w oparciu o poznane modele teoretyczne, pozwalają na długookresowe tworzenie planów rozwojowych przedsiębiorstw.

3

Uwarunkowania prawne podejmowania decyzji menedżerskich

32 godziny

Analiza otoczenia prawnego w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo oraz jego wpływ na decyzje menadżerskie. Analiza przypadków prawnych pozwoli uczestnikom zrozumieć pojęcie systemu prawnego i jego elementów, roli sądu oraz rządów w systemie kształtowania prawa, ograniczeń prawnych rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, funkcjonowania systemu podatkowego a także zapoznać się z praktycznymi uwarunkowaniami prawa pracy, prawa handlowego.

4

Marketing

32 godziny

Analiza mechanizmów jakimi rządzą się rynki. Nabyta wiedza pozwala na analizę zachowań konsumentów i producentów, podejmowanie podstawowych decyzji menedżerskich związanych z planowaniem i sprzedażą produktów związanych z segmentacją, polityką cenową, promocją i dystrybucją produktu pozwalając na tworzenie i skuteczne wdrażanie strategii marketingowych.

Moduł 2:  Narzędzia zarządzania

Moduł 2 ma na celu sprawdzenie i wzbogacenie głównych umiejętności menedżerskich – komunikowania się, podejmowania decyzji w oparciu o  racjonalne przesłanki statystyczne, wiązania informatyki z funkcjami i procesami biznesowymi, oraz tworzenie adaptacyjnej organizacji, gotowej do zmian dzięki procesom przywództwa.

5

Analiza statystyczna
w biznesie

32 godziny

Poszerzenie zasobu narzędzi menadżerskich służących podejmowaniu decyzji biznesowych dających możliwość krytycznej analizy danych przedsiębiorstwa. Wiedza z zakresu analizy statystycznej dotyczącej analizy danych, podstaw analizy prawdopodobieństwa, szacowania ryzyka, logicznego formułowania problemów, testowania hipotez oraz kompleksowej analizy wszystkich kwantyfikowalnych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

6

Zarządzanie operacyjne

32 godziny

Kurs obejmuje analizę i modyfikację decyzji menadżerskich dotyczących zarządzania  operacjami jako strukturami, procesami i projektami w celu zmaksymalizowania efektywności i wydajności produkcji towarów i usług przy jednoczesnej minimalizacji koszty i zasobów związanych z produkcją. Uczestniczy uczą się optymalizacji tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych, planowania procesów logistycznych i produkcyjnych, tworzenia harmonogramów uwzględniających wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa oraz zarządzania i kontroli jakości produkcji.

7

Metody ilościowe wspomagania procesów decyzyjnych

32 godziny

Analiza sposobów zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kurs zawiera opis podstawowych narzędzi modelowania do analizy problemów pozwalających zoptymalizować proces podejmowania decyzji: drzew decyzyjnych, symulacji, teorii kolejek i teorii gier oraz propozycje zastosowania analizy statystycznej w praktyce.

8

Finanse przedsiębiorstwa

32 godziny

Celem modułu jest poszerzenie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw i problemów związanych z praktycznym zarządzaniem finansami w firmie oraz na rynkach finansowych, analizy finansową przedsiębiorstw, inwestowania kapitałowego, analizy zapotrzebowania na kapitał oraz optymalizacja pozyskiwania źródeł finansowania firmy.

Moduł 3:  Strategiczne Zarządzanie HR

Moduł 3 ma charakter specjalistyczny i ma przekazać wiedzę, kompetencję i umiejętności związane z zarządzaniem personelem z punktów dzianie strategii, a wymagane od członków najwyższej kadry kierowniczej każdej organizacji.

9

Negocjacje w biznesie

32 godziny

Wyzwaniem stojącym przed menadżerami jest współdziałanie z innymi w celu optymalizacji funkcjonowania zarządzanego przez nich przedsiębiorstwa.  Zdobyta podczas zajęć wiedza pozwala zrozumieć mechanizm tworzenia się konfliktów, nabyć umiejętności analizy interesów stron konfliktów oraz pozwolić na znalezienie najlepszych narzędzi rozwiązywania problemów w oparciu o technikę negocjacji.

10

Strategiczne zarządzenie personelem

32 godziny

Zarządzanie personelem to z jednej strony zestaw narzędzi dotyczących poszczególnych funkcji, od rekrutacji po nagradzanie, a z drugiej jest to sposób budowania przewagi strategicznej organizacji. W ramach modułu uczestnicy poznają przede wszystkim ten drugi element korzystając ze studiów przypadku opisujących najlepsze organizacje na świecie.

11

Wygrywające zespoły

32 godziny

Umiejętności zarządzania i współpracy w zespole są podstawowym elementem warsztatu współczesnego menedżera. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli poznać swoje kompetencje i umiejętności, a z drugiej strony nauczyć się efektywnych narzędzie budowania i kierowania wygrywającymi zespołami.

12

Strategiczne przywództwo

32 godziny

Strategiczne przywództwo to umiejętność pobudzania, inspirowania i motywowania do podejmowania wyzwań strategicznych. Stąd też konieczne jest stałe rozwijanie swoich umiejętności przywódczych, a także poszukiwanie sposób i metod przemawiających do różnych zespołów kierowniczych, z którymi przychodzi pracować liderowi.

Moduł 4: Innowacyjne strategie - integracja funkcji i umiejętności

Moduł 4 ma dwa cele. Pierwszym celem jest zintegrowane wykorzystanie nabytej wiedzy, odnośnie zarządzania w ramach funkcji organizacyjnych, oraz umiejętności poprzez symulację, która jest także testem wykształconych umiejętności grupowych.

13

Zarządzanie strategiczne

32 godziny

Wdrażanie planowania strategicznego na najwyższym poziomie zarządzania przedsiębiorstwem o złożonej strukturze. Nabyta wiedza pozwala na formułowanie i wdrażanie strategii organizacji pozwalającej na osiągnięcie przez nią przewagi rynkowej. Podejmowane przez menedżera decyzje strategiczne bazują na zintegrowanej a nabytej przez niego wcześniej wiedzy z innych obszarów zarządzania takich jak marketing czy finanse. Kurs dostarczy narzędzi, dzięki którym menadżer może zanalizować sytuację biznesową oraz dopasować narzędzia, dzięki którym będzie w stanie zniwelować ograniczenia możliwości rozwoju zarządzanego przez niego przedsiębiorstwa.

14

Zarządzanie międzynarodowe

32 godziny

Obejmuje syntezę wiedzy dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach światowych. Globalizacja wymusza na menedżerach szersze spojrzenie na funkcjonowanie ich firm oraz zrozumienie zagrożeń i szans jakie się z tym wiążą. Wiedza z zakresu marketingu, finansów i prawa międzynarodowego pozwala sprawniej zarządzać dużymi firmami o zasięgu międzynarodowym lub przygotować strategię wejścia na nowe rynki.

15

Zarządzanie sieciowe – networking

32 godziny

Współczesne zarządzanie wymaga umiejętności budowy i zarządzania siecią kontaktów. W ramach zajęć przedstawione zostaną teorie wyjaśniające funkcjonowanie sieci w ramach i między organizacjami. Przedstawione zostaną przypadki budowy sieci i całych ekosystemów wokół organizacji.

16

Symulacja strategiczna

– gra online

24 godziny

 + 80 godzin

    on-line 

Symulacja strategiczna zarządzaniem przedsiębiorstwem rozgrywana zespołowo przez Internet jest dziś standardem edukacji menedżerskiej na świecie. W ramach gry uczestnicy mają za zadanie przygotować kompleksową strategię a następnie ją wdrożyć w życie w kolejnych turach gry. Działania konkurentów – innych zespołów oraz firm zarządzanych przez system komputerowy, stawiają wyzwania z którymi muszą się zmierzyć uczestnicy. Interfejs gry jest w języku angielskim, a instrukcje i materiały w języku polskim.

 

Uroczysta Graduacja

 

Wręczenie dyplomów

 

 

 

 

Program MBA

Executive MBA w języku polskim - Uniwersytet Warszawski
Executive MBA w języku polskim - Uniwersytet Warszawski


Oceń program MBA

Executive MBA w języku polskim - Uniwersytet Warszawski2,421 głosów

Statystyki

Czesne 49900 PLN
Wiek programu 8 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2022
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz