Wywiad z dr. Piotrem Bułą KSB UEK Kraków

Wywiad z dr. Piotrem Bułą KSB UEK Kraków

Czy studia MBA w Polsce są potrzebne?

Studia licencjackie lub magisterskie, nawet kierunki potencjalnie przygotowujące do pełnienia funkcji zarządczych takie jak: finanse, ekonomia, zarządzanie - dają podstawy bardziej teoretyczne niż praktyczne. Natomiast studia MBA są dodatkową formą kształcenia, kładącą nacisk na praktykę, to przede wszystkim budowanie umiejętności menedżerskich, analiza przypadków biznesowych (tzw. case studies), praca w grupie pozwalająca na wzajemną wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów, które mogą okazać się bardzo cenne w przyszłości.

Dla kogo są przeznaczone studia MBA?

Programy MBA tworzone są z myślą o osobach pracujących w biznesie, mających kilkuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku kierowniczym, chcących szkolić swoje umiejętności przywódcze i menedżerskie. To studia dla bardzo wymagających praktyków, którzy pozyskaną wiedzę mogą odnieść do realnych przykładów w firmie.

Czego można się nauczyć na studiach MBA?

Wiedza zdobyta na studiach MBA ma pomagać w rozstrzyganiu niestandardowych problemów poprzez szybsze rozpoznanie sytuacji decyzyjnych i uwzględnienie różnorodności możliwych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analizowane przypadki biznesowe są dostosowane do faktycznych warunków w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo, dzięki temu studenci mogą przenieść omawiane podczas zajęć rozwiązania na grunt firm w których pracują.

Studia MBA w Polsce to studia podyplomowe. Czy wpływa to na jakość nauki?

Z punktu widzenia prawnego, studia MBA zaliczane są do studiów podyplomowych, wiele jednak różni je od studiów podyplomowych. Po pierwsze studia MBA trwają przynajmniej dwa lata, studia podyplomowe na ogół rok. Kolejna różnica dotyczy programu: studia podyplomowe traktują zagadnienia związane z biznesem nieco szerzej, na MBA zaś składają się programy bardziej ogólne, dzięki którym wykwalifikowany już pracownik pozyskuje nie tyle określone umiejętności, ile szerszą wiedzę menedżerską. To zdecydowanie oferta dla osób z przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, świadomych swoich celów i mających jasno sprecyzowaną wizję rozwoju zawodowego.
Ponadto kryteria oceny programu MBA są bardziej wymagające. W przypadku badania jakości programu MBA brane są pod uwagę m.in. posiadane akredytacje, prestiż zagranicznej uczelni partnerskiej, język wykładowy, plan zajęć obejmujący w zależności od kierunku od 500 do 900 godzin. Tak duże oczekiwania wobec programów MBA sprawiają, że jakość kształcenia na studiach MBA powinna spełniać najwyższe międzynarodowe standardy

Czy kryzys wpłynął na studia MBA? Czy studia MBA zmieniły się z powodu kryzysu?

Kryzys wpłynął na studia MBA na pewno pod względem sposobu finansowania uczestnictwa w programie. W poprzednich latach znacznie więcej studentów mogło liczyć na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów czesnego przez pracodawcę było to świetne narzędzie motywacyjne dla pracowników, których zarząd chciał wykształcić i awansować. Obecnie zauważamy, że głównie ze względu na oszczędności, coraz więcej firm odmawia dofinansowywania studiów swoim pracownikom.
Kryzys zmienił również sposób podejścia wykładowców oraz studentów do analizowania i rozwiązywania przypadków biznesowych (tzw. case studies) dostosowywanych do aktualnych warunków w których znalazły się firmy.

Na ile Pana zdaniem uzasadnione jest prowadzenie polskich studiów MBA w języku angielskim?

Studia MBA skierowane są średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Są to osoby pracujące w międzynarodowych przedsiębiorstwach gdzie codzienna komunikacja odbywa się w języku angielskim. Język angielski jest obecnie językiem biznesu. Ponadto współpraca z wykładowcami z zagranicznych uczelni partnerskich wymaga od studentów znajomości języka angielskiego.

Na ile ważna jest współpraca z zagraniczną uczelnią (uczelniami) przy organizacji studiów MBA?

Zagraniczna uczelnia współpracująca z polską uczelnią w ramach organizacji studiów MBA pełni rolę tzw. partnera wiodącego w programie MBA. Krakowska Szkoła Biznesu UEK w ramach programu Executive MBA współpracuje ze Stockholm University School of Business ze Szwecji, natomiast w przypadku International MBA z St. Gallen Business School ze Szwajcarii. Partner wiodący wystawia i potwierdza w formie stosownego dyplomu ukończony kurs studiów MBA. Ponadto uczelnie partnerskie wspomagają proces dydaktyczny dzięki temu Krakowska Szkoła Biznesu UEK korzysta z kadry naukowej m.in. z Grand Valley State University z USA, ESC Clermont-Ferrand Graduale School of Management z Francji, Suffolk University z USA, University of Johannesburg z RPA.
Rodzi się pytanie, czy nie moglibyśmy prowadzić MBA samodzielnie? Oczywiście, że tak, lecz na obecnym etapie rozwoju rynku edukacyjnego w Polsce, słuchacz zainteresowany tego typu studiami chce uzyskać dyplom ukończenia zarówno dobrej polskiej uczelni, jak i prestiżowy dyplom partnera zagranicznego. Myślę, że za kilkanaście lat będziemy mogli dysponować własnym produktem akceptowalnym przez przyszłych studentów. Wypada tu podkreślić, że mamy za sobą tylko 20 lat w budowie marki i prestiżu Szkoły, podczas gdy niektórzy nasi partnerzy są już 60-latkami i mocno zakorzenili się na edukacyjnym rynku europejskim czy światowym. My dopiero zaczynamy być znani w Europie. Chodzi nam jednak o to, by w przyszłości studenci MBA, którzy pracują w kraju, ale często także zagranicą i obracają się w międzynarodowym środowisku, w Europie Zachodniej i USA, na Bliskim i Dalekim Wschodzie, mogli z dumą szczycić się ukończeniem programu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu, z którego warto skorzystać, bo jest po prostu i dobry, i konkurencyjny.

Krakowska Szkoła Biznesu organizuje od kilku lat Kongres MBA. Na ile ważne są tego typu spotkania, co dają osobom zainteresowanym podjęciem studiów MBA?

W tym roku w dniach 20-22 maja Krakowska Szkoła Biznesu UEK zorganizuje Kongres MBA po raz siódmy. Jest to przedsięwzięcie skierowane do menedżerów najwyższych szczebli-słuchaczy, absolwentów, kadry zarządzającej i dydaktycznej poszczególnych Programów MBA w Polsce i za granicą. Głównym celem tej inicjatywy jest integracja szerokiego grona osób, których ścieżka rozwoju zawodowego łączy się ze studiami MBA. To możliwość niecodziennego spotkania świata nauki i biznesu. Kongres MBA ma na celu budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy i horyzontów zarządzania. Kongres MBA skierowany jest głównie do absolwentów programów MBA, ich udział m.in. w panelach dyskusyjnych i biznes mixerach to przekazywanie pewnych wzorców i informacji przyszłym studentom MBA. Uczestnicy paneli dyskusyjnych dzielą się własnymi doświadczeniami oraz wysłuchują jak radzą sobie z podobnymi problemami eksperci ze świata biznesu oraz naukowcy.
Organizacji Kongresu MBA zawsze towarzyszy aukcja charytatywna „Człowiek nie jest sam" realizowana na rzecz osób potrzebujących. Przyszli studenci MBA mogą zauważyć, że dzielimy się nie tylko doświadczeniem, wiedzą czy osiągniętym sukcesem, ale także nie pozostajemy obojętni wobec problemów innych ludzi.
W ramach Kongresu MBA odbywa się spotkanie Dyrektorów Programów MBA, którzy debatują o studiach MBA- sposobach ich oceny (akredytacje), pozycjonowaniu, źródłach finansowania. Takie spotkania zawsze pozwalają dojść do wspólnych wniosków, które potem mogą wpływać na polepszanie jakości oferty programowej poszczególnych uczelni.

Czy moda na studia MBA przeminęła czy też studia te cieszą się niesłabnącą popularnością jak przed laty?

Uważam, że zainteresowanie studiami MBA będzie wzrastać w najbliższym czasie. Menedżerowie są bardziej mobilni, pracują w międzynarodowym środowisku, chcą się rozwijać i świadomie planować swoją ścieżkę awansu i rozwoju zawodowego. Mam nadzieję, że wspomniany wcześniej kryzys i związana z nim niechęć pracodawców do całościowego lub częściowego finansowania studiów MBA swoim pracownikom wkrótce się zmienią. Liczę na odwrócenie tej tendencji i na to, że firmy ponownie zaczną intensywnie inwestować w kapitał ludzki.

Jakich wskazówek udzieliłby Pan wszystkim przygotowującym się do rozpoczęcia studiów MBA?

Absolwentom, którzy zgłaszają się do nas prosto po studiach licencjackich, magisterskich czy doktoranckich, radzimy, aby wrócili za kilka lat, gdy nabiorą doświadczenia zawodowego i przemyślą, co właściwie chcą dzięki MBA osiągnąć, do czego im te zajęcia są potrzebne. Chęć umieszczenia ich w CV to za słaba motywacja.
Ważna jest umiejętność pracy w zespole, nieodzowna do pracy grupy studentów. Indywidualistom trudniej więc się dostać na MBA. Choć sprawa nie jest przesądzona, wiele zależy od programu. Zatem kandydaci na studia MBA powinni się charakteryzować tym samym, co dobrzy menedżerowie. Poza wiedzą i doświadczeniem konieczne są: umiejętność myślenia koncepcyjnego - planowania i tworzenia nowych idei, projektów, określania celów, umiejętności interpersonalne oraz techniczne. I co równie ważne: samodyscyplina, umiejętność organizacji własnego czasu i nastawienie na bardzo ciężką pracę. Bez tego nie sposób będzie pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami studenta. A na naszych studiach obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Studia MBA wiążą się z poważną inwestycją, dlatego są to studia dla naprawdę dobrze umotywowanych osób, które gruntownie przemyślały swą decyzję.

Dziękuję za rozmowę

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl