prof. Aneta Zelek

prof. Aneta Zelek

1. Czy studia MBA są potrzebne, co Polskie studia dają uczestnikom a co powinny dawać?

MBA to standard wykształcenia kadr menedżerskich rozpoznawany na całym świecie, więc oczywistym jest, że polska gospodarka również potrzebuje takich kadr. Polskie programy MBA są zwykle adaptacją zagranicznych programów, wdrażają więc międzynarodowe standardy zarządzania, dając polskim menedżerom szeroki kontekst spojrzenia na zarządzanie firmami w gospodarce zglobalizowanej. Opierając się na doświadczeniach naszego programu MBA, mogę stwierdzić, że dyplom MBA daje polskim słuchaczom niezbędną wiedze merytoryczną oraz umiejętności praktyczne zarządzania na najwyższym poziomie. Nasz dyplom MBA to nie tylko wizytówka absolwenta, to również potwierdzenie kwalifikacji i zdolności do zarządzania firmą na różnych poziomach i szczeblach zarządzania.

2. Lwia część programów MBA w Polsce jest organizowane przy współpracy z zagranicznymi Uniwersytetami, na ile ważna jest taka współpraca i jakość partnera?

Kooperacja z zagranicznymi ośrodkami akademickimi ma szczególne znaczenie w początkowej fazie rozwoju programu MBA. Chodzi o zaadoptowanie filozofii MBA, know-how, metodyki nauczania, a nawet pewnej kultury tego programu. Dodatkowo bardzo cennym komponentem MBA są wykłady zagranicznych partnerów. Pozwalają one na wprowadzenie do programu innego wymiaru, często bardziej międzynarodowego spojrzenia na problematykę zarządzania w różnych funkcjach. Bardzo cenne jest również posiadanie walidacji ze strony partnera zagranicznego - choć ma to głównie znaczenie symboliczne. Warto jednak zaznaczyć, że w dłuższym horyzoncie czasowym, polskie programy MBA zasługują na samodzielność, w niczym nie ustępując swoim zagranicznym odpowiednikom.

3. Część programów MBA jest prowadzona w języku angielskim (całkowicie lub częściowo). Na ile Pani zdaniem taka forma komunikacji jest uzasadniona?

Oczywiście, traktując język angielski za międzynarodowy język biznesu, zajęcia w jęz. angielskim są pożądaną formą prowadzenia zajęć na MBA. Obawiam się jednak, że wymaganie od kandydatów bardzo dobrej znajomości języka angielskiego może w istocie limitować dostęp do tych studiów menedżerów znających inny język obcy. Z takim problemem spotkaliśmy się w Szczecinie, gdzie znakomita większość kadr kierowniczych wysokiego szczebla włada jez. niemieckim jako językiem kontaktów z firmami niemieckimi.

4. Czy w Pani opinii moda na MBA w Polsce przemineła? Czy nadal beda one popularne w naszym kraju?

Głęboko wierzę w to, że dyplom MBA to nie kwestia mody - to kwestia realnych potrzeb edukacyjnych polskich kadr kierowniczych.

5. Rankingi a rzeczywistosc, czym kierowac sie przy wyborze studiów, na co zwracac uwage, o co pytac, czego sie dowiadywac?

Polskie rankingi MBA udowadaniają tylko jedno, że autorzy tych rankingów mają bardzo nikłe pojęcie o istocie MBA. Jeśli kryteria oceny - programów wg. większości rankingów to: liczba profesorów wykładających na MBA, liczba woluminów podręczników w bibliotece, itp... niedorzeczne kryteria, to oznaka niezrozumienia sensu MBA. W praktyce, kandydaci na MBA powinni zasięgać opinii słuchaczy i absolwentów. To jedyna obiektywna wskazówka.

6. Kto Pani zdaniem jest najlepszym kandydatem na studia MBA i dla kogo sę te studia przeznaczone?

Osoby z wykształceniem wyższym o profilu pozaekonomicznym, pełniące funkcje kierownicze, z minimum 3 letnim stażem pracy. Ewentualnie osoby, które ukończyły studia ekonomiczne (bądź w dziedzinie zarządzania) dostatecznie dawno i poszukują źródła aktualizacji wiedzy.

7. Czego oczekiwałaby Pani od najlepszego kandydata na studia MBA?

Głębokiego doświadczenia zawodowego i woli jego weryfikacji i dzielenia się. Poza tym ważne są pewne cechy osobowościowe: otwartość, kreatywność, głód wiedzy, odpowiedzialność, silna wola.

8. Czy do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej można/należy się przygotować i jak to najlepiej zrobić?

Postępowanie rekrutacyjne ma na celu stwierdzenie szczególnych predyspozycji kandydata do ukończenia MBA-nie można się do tego przygotować.

9. Otwierają się coraz bardziej rynki edukacyjne zjednoczonej Europy w jaki sposób dostępność do studiów zagranicznych wpłynie na rynek studiów MBA w Polsce ?

Jak uczy doświadczenie innych krajów, ewentualny odpływ kandydatów krajowych jest rekompensowany przez napływ kandydatów z zagranicy. Tak jest w naszym przypadku. Już w tym roku akademickim studiuje u nas ponad 16 studentów z krajów azjatyckich.

10. Jak Pani zdaniem będzie wygladał polski rynek studiów MBA za 3-5 lat?

Z gry odpadną bardzo słabe ośrodki prowadzące MBA. Nastąpi solidna weryfikacja poziomu prowadzonych programów. Strategia: tanio - byle jak okaże się zawodna. Wygrają te programy, które będą stawiały na jakość w wielu wymiarach: jakość kadry, jakość programu, jakość słuchaczy, itp.

11. W Polsce panuje obiegowa opinia, że ważny jest dyplom "papier" a nie człowiek. Jak Pani/Pana zdaniem studia MBA wpisują się w tą opinie?

Nie zgadzam się z tą opinią - dyplom MBA w niczym nie pomoże nędznemu menedżerowi, ale może doskonale wspomóc karierę dobrego.

12. Na świecie ważnym dla kandydatów na studia MBA jest wskaźnik ROI (zwrot z inwestycji) w Polsce o tym się jeszcze nie mówi. Jakie Pani zdaniem są powody podjęcia studiów MBA
przez uczestników?

Z naszych rozmów kwalifikacyjnych wynika, że część kandydatów rzeczywiście naiwnie wierzy w magiczną moc dyplomu MBA i jego bezpośredni wpływ na poziom zarobków. Z kolei z kontaktów z absolwentami naszego MBA wynika, że nie ma bezpośredniego oddziaływania dyplomu na zarobki, chociaż bezwzględnie jest wpływ na zajmowaną pozycję. Uznajemy, że to specyfika polskiego rynku pracy powoduje takie zjawisko.

13. A co po studiach MBA ? Czy w Pani opinii gwarantują one sukces zawodowy?

Badania przeprowadzone w grupie naszych absolwentów dowodzą, że 96% z nich ma satysfakcję moralną z ukończonych studiów, 88% poprawiło swoją pozycję zawodową w ciągu 3 lat od ukończenia studiów, a ok. 50% zarabia min. 30% więcej niż przed dyplomem.

14. Studia MBA to możliwość poznania wspaniałych ludzi, z którymi dobrze utrzymywać pózniejsze relacje. Na ile ważnym przy wyborze studiów MBA jest fakt istnienia preżnego stowarzyszenia absolwentów?

To bardzo ważny element tworzenia środowiska danego programu MBA. Nam udaje się kultywować kontakty z absolwentami dzięki Stowarzyszeniu MBA działającemu w Szczecinie. Co bardzo ważne i cenne, nasze stowarzyszenie zrzesza absolwentów MBA ze Szczecina bez względu na miejsce studiowania.

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl