dr Barbara Stepnowska

dr Barbara Stepnowska

Dla kogo są przeznaczone studia MBA?

Program IMBA prowadzi działalność związaną z edukacją biznesową i ciągłym doskonaleniem ludzi w zakresie przywództwa, zarządzania zmianą, współpracy międzykulturowej, innowacyjności.

Studia te kierowane są do osób z doświadczeniem zawodowym (nasi słuchacze mają średnio za sobą 13-15 lat pracy), poszukujących wzmocnienia swoich kompetencji z zarządzania, ale też fundamentów jakim są ekonomia, finanse czy rachunkowość. Studia MBA oferują też możliwość wymiany wiedzy pomiędzy studentami pochodzącymi z różnych krajów. Jest to ważny element, gdyż różnorodność kulturowa i narodowościowa wpływa na atrakcyjność prowadzonych zajęć, ale jest również niezwykle ważnym czynnikiem innowacyjnej gospodarki.

Czego można się nauczyć na studiach MBA?

Niezmiernie ważnym zadaniem programu MBA jest ukierunkowanie edukacji na innowacyjność organizacji i kulturę pracy. A zmiana kultury organizacyjnej jest stymulatorem kreatywności, budowania kapitału intelektualnego firmy, a co za tym idzie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Żeby sprostać tym zadaniom niezmiernie ważne jest, aby uczestnicy konkurencyjnego rynku posiadali umiejętności powiązane z przedsiębiorczością, wychodzeniem ze strefy komfortu, ale też krytycznego myślenia w podejmowaniu decyzji biznesowych. I tego uczymy podczas studiów MBA.  

Czy bieżąca sytuacja ekonomiczna wpływa na studia MBA? Czy studia MBA dostosowują się do bieżących wydarzeń na rynku?

Głównym wyzwaniem są globalne zmiany zachodzące w otoczeniu ekonomicznym i politycznym. Dobre programy MBA muszą dostosowywać się do tych zmian, bo tego oczekują od nas studenci. Dla przykładu, kryzys w gospodarce z 2008 roku wymusił dynamiczne zmiany nie tylko w gospodarkach wielu krajów, ale również w sylabusach programów MBA. Dynamika zmian w gospodarce wpływa na dynamikę zmian w programie. I tak się działo w ostatnich 10 latach istnienia naszego programu.

Naszym celem jest jak najlepsze połączenie nauki z biznesem poprzez, jak wcześniej wspomniałam, wspieranie i ukierunkowanie innowacji na organizację pracy. A innowacje to nie tylko rozwój technologii. Nie ma innowacji gospodarczej bez innowacyjnej edukacji. Do tworzenia studiów MBA, aktualizacji programu zapraszamy ekspertów zarówno z Polski jak i z zagranicy i pracujemy nad ciągłym rozwojem programu, jego aktualizacją, aby oddać to co, się dzieje na rynku, wskazywać trendy. Kluczowe jest też tworzenie atmosfery dla pobudzania kreatywności, na przykład poprzez budowanie kontaktów nauki i biznesu ze światem kultury oraz sztuki. Mówi się też dużo o współpracy uczelni z biznesem, ale nie wytworzono jeszcze jej mechanizmów.  Dlatego program MBA organizuje liczne spotkania z biznesem, stanowiące platformę wymiany wiedzy i możliwości wzajemnego poznania się.  A to wpływa też na zmiany w curriculum programu.

Czy i jak zmienił się program studiów MBA Politechniki Gdańskiej w ciągu 10 lat działania?

Dokładnie 10 lat temu Politechnika Gdańska wyznaczyła sobie cel, aby tworzony program MBA miał wysoką jakość potwierdzoną międzynarodową akredytacją. Zbudowany został nowoczesny program, oparty na czterech filarach wiedzy, jakimi są przywództwo strategiczne, doskonałość operacyjna, rozwój osobisty i fundamenty wiedzy gospodarczej.

Od tam tej pory program MBA Politechniki Gdańskiej był i jest stale rozwijany oraz aktualizowany, by przekazywać słuchaczom najnowszą wiedzę i wskazywać bieżące trendy w zarządzaniu. W jego ramy są włączone takie zagadnienia jak: kreatywność, zarządzanie zmianą i innowacjami, tworzenie nowych modeli biznesowych. Celem jest przekazanie naszym studentom najnowszej wiedzy menedżerskiej i ekonomicznej. Dzisiejsi menedżerowie potrzebują również biegłości w zakresie tzw. umiejętności miękkich, takich jak sztuka negocjacji, komunikacji, adaptacyjności. Jednak w ostatnich latach najbardziej potrzebną dla słuchaczy studiów MBA i zarazem kluczową umiejętnością lidera jest dojrzałość przywództwa i przewodzenie zmianom w organizacjach. Od momentu uruchomienia programu MBA na PG w 2008 r. jego program zdecydowanie ewoluował i rozwinął się. Widać to nie tylko jeśli chodzi o liczbę godzin dydaktycznych, którą zwiększono z 430 do 530, ale również o skład merytoryczny curriculum programu.

Czy myśli Pani, że studia MBA będą potrzebne w 2028 roku? Czy po ponad 25 latach istnienia na rynku edukacyjnym studia MBA w Polsce są jeszcze potrzebne?

Gwałtowny postęp technologiczny, robotyzacja i automatyzacja już teraz przyczyniają się do zmian modeli biznesowych czy sposobów zarządzania ludźmi. Zaczynamy rozumieć, iż cyfrowa transformacja wymuszać będzie konieczność przekwalifikowywania się wielu ludzi w trakcie kariery zawodowej. Ważnym etapem podnoszenia kompetencji tych czasów z pewnością stanie się kształcenie ustawiczne (long-life learning) czy mid-career training w trakcie kariery. Będzie konieczna zmiana modeli edukacyjnych. The Global Competitiveness Report, opublikowany przez World Economic Forum w październiku tego roku wskazuje jakie kompetencje będą potrzebne rynkom niedalekiej przyszłości  . Tutaj jest rola programów MBA, aby wypełniać potrzeby w kształtowaniu kompetencji pozwalających na współpracowanie z technologią, ale też tych, które odnoszą się do kompetencji społecznych, behawioralnych czy emocjonalnych, niezależnie w jakich sektorach pracujemy.

Czy w Polsce lepiej uczestniczyć w studiach MBA prowadzonych po polsku czy po angielsku?

Dzisiaj jedną z koniecznych umiejętności na rynku pracy jest znajomość języka angielskiego. Nasz program realizowany jest w języku angielskim. A to, dlatego, aby w sposób naturalny umożliwiać przepływ wiedzy między uczestnikami, pochodzącymi z różnych krajów, pracujących w wielokulturowych zespołach. To stanowi fundamentalną wartość programu.

Na ile ważna jest współpraca z zagraniczną uczelnią (uczelniami) przy organizacji studiów MBA?

Dyplom MBA Politechniki Gdańskiej, wzmocniony akredytacją AMBA na kolejne 5 lat, pozwolił na budowanie własnej marki na rynku międzynarodowym, wskazując na gwarancję wysokiej jakości tych studiów na równi z uczelniami zagranicznymi. Akredytacja otwiera uczelni wiele drzwi: do rankingów międzynarodowych, możliwości zawiązywania współpracy z innymi ośrodkami akademickimi posiadającymi akredytację, może w przyszłości to polskie uczelnie będą walidować programy innych aspirujących uczelni. Co ważne dla naszych studentów, to możliwość wejścia w międzynarodową sieć networkingową, która jest platformą wymiany wiedzy, możliwości skorzystania z ofert pracy czy wyjazdów studyjnych. Z czego mam nadzieję, nasi studenci i absolwenci będą chętnie korzystali.

Edukacja biznesowa musi być stymulowana radykalnym importem wiedzy z zagranicy. W programie MBA Politechniki Gdańskiej od początku stawiano na dobrze wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, znającą realia międzynarodowego otoczenia biznesowego. Wykładowcy, którymi są praktycy biznesu i nauczyciele akademiccy, wywodzą się z różnych krajów, z różnych organizacji, mają różne doświadczenie. Nasz program stworzyliśmy w oparciu o kryteria wyznaczane przez międzynarodową instytucję akredytacyjną AMBA. Dziś jakość naszych studiów jest potwierdzona przyznanym przez tę organizację certyfikatem, który posiada zaledwie sześć programów MBA oferowanych przez polskie uczelnie (na świecie ok. 2 proc.).

Akredytacja AMBA to również możliwość dla naszego wydziału organizowania wspólnych wydarzeń o zasięgu międzynarodowych, targów, konferencji, co pozwoli znowu na wyjście uczelni na zewnątrz, pokazanie swoich możliwości. Z drugiej strony nasza obecność na wydarzeniach organizowanych przez AMBA pomaga nam eksponowanie swojej uczelni za granicą.

A co po studiach MBA? Czy absolwenci studiów MBA są dobrze przygotowani do zmieniających się warunków na rynku pracy?

Odpowiedzialność za efekty kształcenia programu MBA jest po stronie trzech stron uczestniczących: studentów, wykładowców i organizatorów. Zatem to nasza wspólna odpowiedzialność. Rynek pracy jest najlepszym miejscem, gdzie weryfikujemy, czy spełniliśmy oczekiwania i czy wspólny wysiłek przygotował naszych absolwentów do zadań zmieniającej się gospodarki. Wielu naszych absolwentów znakomicie radzi sobie na rynku pracy, tworząc własne firmy czy zajmując wysokie stanowiska menedżerskie.

Jakich wskazówek udzieliłaby Pani wszystkim przygotowującym się do rozpoczęcia studiów MBA?

Nasze motto: MBA to nie tylko edukacja, ale wartości, które razem wnosimy, może stanowić punkt wyjścia do rozważań nad podjęciem tych studiów. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na te pytania: czemu te studia mają mi służyć i co ja mogę wnieść do programu, tak aby budować wspólną wartość.  Pewną trudnością dla wielu osób jest określenie swoich oczekiwań wobec programu i wobec siebie.  I w tym miejscu, moim zdaniem, należy krytycznie podejść do swoich oczekiwań, potrzeb rozwoju, ponieważ studia MBA to nie tylko poważna inwestycja finansowa, ale też inwestycja czasu. A to jest zasób, którego nikt nam nie zwróci. Zatem jeżeli odpowiedzialnie zrealizujemy założone cele – z pewnością będzie to dobra decyzja.

Dziękuję za rozmowę

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl