kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców polskich oraz z ośrodków zagranicznych w języku polskim lub angielskim. Podstawową kadrę stanowią wykładowcy z SGGW oraz z uniwersytetów Wageningen (Holandia), CIDT -Wolverhampton (Wlk. Brytania), Arkansas (USA), Massachusets Dartmouth (USA), Evora (Portugalia), SAC Aberdeen (Wielka Brytania). Oprócz długoletnich doświadczeń dydaktycznych i osiągnięć w pracach badawczych wykładowcy posiadają bogate doświadczenia praktyczne, w tym znajomość funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw nabytą poprzez zaangażowanie w prace konsultingowe i inne formy współdziałania z praktyką gospodarczą.
Ponadto w charakterze gościnnych wykładowców do prowadzenia wybranych zajęć zapraszani są reprezentanci biznesu.

Notki biograficzne

Edward Majewski

Profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, kierownik studiów MBA. W latach 1993-1996 koordynator programu „Sustainable Agriculture" w Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Pułtusku (2000-2003) oraz w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Odbył staże naukowe w SAC Aberdeen (Szkocja) i Uniwersytecie Yale (USA). W jego zainteresowaniach badawczych dominują zagadnienia Trwałego Rozwoju, Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, zarządzania strategicznego oraz Total Quality Management. Koordynator i partner w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz dydaktycznych. Członek sieci niezależnych ekspertów DG VI Komisji Europejskiej w latach 2001-2003. Jest autorem wielu publikacji naukowych, ekspertyz i opracowań konsultingowych.

Hanna Hamer

Dr Hanna Hamer jest psychologiem społecznym i psychoterapeutką. Autorka 18 książek (m.in. podręcznik akademicki „Psychologia społeczna. Teoria i praktyka", 2005, „Zgoda w rodzinie, 2007, 9 skryptów i ponad 200 artykułów). Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej PAN oraz w SGGW. Od 1994 roku prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. Popularyzuje wiedzę psychologiczną w radiu i telewizji. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności społecznych - zwłaszcza w stosowaniu inteligencji emocjonalnej podczas asertywnej komunikacji w procesie rozwiązywania konfliktów i negocjowania, oraz w rozwijaniu myślenia twórczego i sposobów obrony przed stresem. Prowadzi szkolenia dla różnorodnych grup odbiorców, w tym dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla. Jest szczęśliwą kobietą, ma dwie ogromnie niezależne córki, wielu przyjaciół i psa. Codziennie stara się odnaleźć urodę i smak życia. Cechy charakterystyczne - miłość do pracy, muzyki klasycznej, ludzi z poczuciem humoru i błyskotliwą inteligencją oraz nienawiść wobec obłudy, podłości, despotyzmu i chamstwa.

Michał Pietrzak

Profesor w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Kierownik Międzynarodowego Programu MBA "Zarządzanie w Agrobiznesie" na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz Studiów Podyplomowych PRE-MBA "Metody i techniki menedżerskie". Wiceprzewodniczący Komisji Rektorskiej SGGW do spraw rozwoju uczelni. Członek wielu komisji na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW (ds. strategii, ds. przewodów i postępowań naukowych, ds. dydaktyki). Wieloletni
konsultant i trener w obszarze analiz strategicznych, ekonomicznych, oraz zarządzania strategicznego i Balanced Scorecard. Współpracuje w tym zakresie zarówno z biznesem, jak i z organizacjami sektora publicznego. Laureat "Fellow & Distinguished Scholar Award" w 2016 r. nagrody przyznawanej przez International Institute for Applied Knowledge Management (USA). Siedmiokrotnie wyróżniony nagrodą JM Rektora SGGW za osiągnięcia organizacyjne (czterokrotnie), w dziedzinie badań naukowych (dwukrotnie) i dydaktyczne. Główne zainteresowania zawodowe: zarządzanie, strategie i efektywność przedsiębiorstw oraz organizacji publicznych, metody i techniki
zarządzania, zarządzanie wiedzą, ekonomika i organizacja sektorów, w tym zwłaszcza w agrobiznesie, spółdzielnie rolników. Autor około 150 publikacji i ekspertyz, w tym 5 pozycji książkowych.

Andrzej Brzozowski

Prezes spółki BENTEN. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz praktyk posiadający bogate doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania strategicznego w dużych organizacjach (realizacja strategii, monitorowanie strategii, strategia korporacyjna, strategia rozwoju, strategia konkurencji, Balanced Scorecard, systemy premiowania wspierające strategię, systemy ocen okresowych wspierające strategię, budowa zaangażowania menadżerów i pracowników na rzecz strategii, kaskadowanie celów na poziom jednostek biznesowych, centrów wsparcia, kaskadowanie na poziom wydziałów i kluczowych menadżerów). Wykładowca na konferencjach poświęconych tematyce Balanced Scorecard. Autor publikacji dotyczących Balanced Scorecard.

Pasjonat kształtowania postaw i zachowań pracowników z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Jeden z prekursorów koncepcji zwiększania zaangażowania jako sposobu na efektywną realizację strategii organizacji w Polsce.

Współautor Behavio - innowacyjnego systemu ocen okresowych, silnie wspierającego realizację strategii. Współtwórca Barometru Zaangażowania – zbioru narzędzi pozwalających skutecznie zwiększać zaangażowanie pracowników. 

Willem Heijman 

Wim Heijman graduated as an economist from Tilburg University in the Netherlands in 1979. He holds a PhD degree from Wageningen University, where he works since 1981. In 2000 he was appointed professor of Regional Economics. He teaches classes in General and Regional Economics and supervises master and PhD theses in this areas. He is the author of a number of articles and books in his field of study. At present he is the chairman of the International Network for the MBA in Agribusiness and Commerce (AGRIMBA). He received a honorable doctor degree from the University of Debrecen (Hungary) and was awarded the ‘Goddess of Harvest Prize’ by the Czech University of Agriculture in Prague.

Aleksandra Górecka

Adiunkt w Katedrze Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych. Kierownik Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie. W latach 2014-2016 opiekunka Koła Naukowego Logistyki. Wykładowca na studiach MBA-Agribusiness na Uniwersytecie w Belgorodzie (Rosja).

Laureatka konkursu Mistrz Edukacji SGGW w Warszawie w roku 2016 w kategorii Mistrz Wydziału oraz w roku 2015 w kategorii Mistrz Kół Naukowych. Uczestniczka licznych zagranicznych staży naukowych i dydaktycznych.

Główne zainteresowania naukowe i dydaktyczne: zagadnienia transportowe, infrastrukturę transportu, politykę transportową, geografię ekonomiczną, zrównoważony rozwój, logistykę w przedsiębiorstwach oraz zarządzanie łańcuchem dostaw, greenlogistics.

Joanna Olga Paliszkiewicz

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz profesor Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Stopień naukowy Adj. Profesor (Uniwersytet Vaasa) w Finlandii. Stopień doktor habilitowany zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiceprezes dwóch stowarzyszeń Information Technology and Supply Chain Management oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Przewodnicząca komisji ds. współpracy międzynarodowej w Europejskim Klubie Biznesu.

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Management and Production Engineering Review (od 2011), redaktor czasopisma Issues of Information System (od 2017).

Zainteresowania naukowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, kapitałem intelektualnym oraz zarządzanie zaufaniem.

Laureatka wielu nagród polskich i międzynarodowych np. Computer Educator of the Year 2013 przyznaną w USA oraz Lifetime Academic Achievement Award i Fellow and Distinguished Scholar przyznane przez International Institute for Applied Knowledge Management.

Agata Adamska

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa (Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji) w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła staże naukowe w Thames Valley University oraz Stirling University. Specjalizuje się w zagadnieniach ładu korporacyjnego, finansów przedsiębiorstw i rynku kapitałowego.

Była wykładowcą na studiach MBA prowadzonych we współpracy z Oxford Brookes University. Autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. książek „Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie”, „Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych”, „Rola i zadania dyrektora finansowego” oraz „Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii”. Realizuje projekty doradcze i szkoleniowe.

Wojciech Chmielewski

Psycholog, pedagog, trener, coach i praktyk biznesu. Absolwent uczelni polskich i zagranicznych. Doktorat w zakresie psychologii. Ekspert w dziedzinie negocjacji, sprzedaży i zarządzania.

Autor praktycznych i unikatowych metod w dziedzinie negocjacji, perswazji i skutecznej komunikacji. Wdraża strategię i politykę negocjacyjną w przedsiębiorstwach, doradza kadrze zarządzającej, a także wspiera zespoły sprzedaży. Prekursor nowej metody komunikacji opartej na standardach DM (Dialogu Motywującego). Specjalista w dziedzinie LWWW (Lingwistycznych Wzorców Wywierania Wpływu) i autor metody negocjacyjnej: „neuroperswazja w negocjacjach”.

Autor publikacji, innowacyjnych projektów szkoleniowych i w-ce prezes Sunny Poland Sp. z o.o. Doradca w czołowych firmach z branży FMCG, automotive i budowlanej.

Joanna Domagała

Adiunkt w Katedrze Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Kierownik Studiów Podyplomowych Logistyka. Trener w obszarze zarządzania strategicznego, zarządzania zapasami i magazynowania. Członek Międzynarodowej Rady Naukowej Czasopisma „Logistyka Odzysku” oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Dwukrotnie wyróżniona nagrodą JM Rektora SGGW za osiągnięcia w dydaktyce oraz w dziedzinie badań naukowych. Dwukrotna laureatka w kategorii Mistrz Motywacji oraz Wydziałowy Mistrz Edukacji w ramach Plebiscytu Mistrzowie Edukacji, którego organizatorem była Rada Uczelniana Samorządu Studentów SGGW.

Główne zainteresowania zawodowe: zarządzanie, metody pomiaru efektywności przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja sektorów, ekologia, zarządzanie i planowanie logistyczne, metody sterowania zapasami i magazynami. Autorka około 120 publikacji z tego zakresu.

Adam Wąs

Adiunkt w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, Christian Agriculture College w Dronten w Holandii oraz Studiów Doktorskich Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW. Uzyskał habilitację z ekonomii w specjalności ekonomika rolnictwa i badania operacyjne na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.

Uczestnik licznych międzynarodowych projektów badawczych m.in. Cradle to cattle farming, ERA-NET Bioenergy 2015-2018; BioEnergy Farm 2, EU Intelligent Energy 2014-2016; CLAIM 7thFP  2012-2014; FADNTOOL 7thFP 2010-2014; RECOCA ERA-NET Bonus+ 2009-2011; ECONWELFARE 7th |FP 2009-2011; INCOME STABILIZATION 6th FP. 2005-2008; SEAMLESS 6th FP 2005-2009.

Obszar zainteresowań to budowa i wykorzystanie modeli matematycznych gospodarstw rolnych i sektora rolnictwa, ocena wpływu polityki rolnej na gospodarstwa rolne i obszary wiejskie, analiza ryzyka dochodowego gospodarstw rolniczych, ocena wpływu działalności rolniczej na środowisko, produkcja energii odnawialnej w rolnictwie, zarządzanie gospodarstwem rolniczym, technologia produkcji rolnej, opracowywanie i ocena biznesplanów dla przedsiębiorstw rolnych.

Autor i współautor ponad 60 publikacji o w/w tematyce.

 

Agata Malak-Rawlikowska

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w Warszawie (2001 r.), oraz Professional Agricultural University w Dronten w Holandii. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw (w tym gospodarstw rolniczych), ekonomiki produkcji i analizy ekonomicznej przedsiębiorstw. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół zagadnień ekonomiki przedsiębiorstw i polityki rolnej, oraz procesów integracji pionowej w agrobiznesie. Autorka ponad 120 publikacji naukowych, wyróżniona nagrodami Rektora SGGW za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Od lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowych zespołach badawczych m in. jako wykonawca 17 międzynarodowych projektów badawczych, ale także jako członek zarządu międzynarodowych organizacji takich jak International Farm Management Association i Visegrad University Association.

Agnieszka Maliszewska

Dziennikarka. Prezes First Communications, agencji PR (20 lat na rynku) specjalizującej się w kampaniach społecznych, PR i Media Relations dla branży rolno – spożywczej. Dyrektor Polskiej Izby Mleka. Ekspert CHEFEA (Agencja Komisji Europejskiej zajmującej się programami promocyjnymi). Kluczowy ekspert w zakresie PR w projektach przedakcesyjnych i unijnych. Odpowiadała za koncepcję i realizację wielu kampanii PR w kraju i za granicą. Członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka, wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Certyfikowany trener.

Agnieszka Podlewska

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydziału Żywienia Człowieka oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym MBA Zarządzanie w Agrobiznesie.  Uczestniczka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami i marketingu oraz organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczka wielu kursów branżowych w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz w łańcuchu żywnościowym.

Wiedzę zdobytą podczas wieloletniej pracy w obszarze produkcji, marketingu i dystrybucji żywności wykorzystuje od ponad 15 lat w pracy dla międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania w łańcuchu rolno-spożywczym. Obecnie pełni rolę Technicznego Koordynatora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, a także auditora wiodącego, trenera oraz technicznego weryfikatora w Lloyd’s Register (Polska) Sp. z o.o./ LRQA.

Błażej Krupa

IT Product Manager w firmie DHL Supply Chain odpowiedzialny za rozwój aplikacji biznesowych w Centralnej Europie.  Lider departamentu odpowiedzialnego za wdrażanie najnowszych technologii w sektorze logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi, optymalizacji procesów i transportu.

Wieloletni konsultant odpowiedzialny za planowanie, wdrażanie oraz zarządzanie projektami w sektorze logistyki kontraktowej w Europie. Laureat nagrody CEO Supply Chain – Lider innowacyjności. Autor publikacji z zakresu optymalizacji łańcucha dostaw w prasie logistycznej. Jedyny polskojęzyczny licencjonowany konsultant firmy Manhattan Associated w Europie.

Zainteresowania zawodowe: wpływ technologii na życie codzienne ludzi w obszarach preferencji ekonomicznych, politycznych, społecznościowych.

Bob Kowalski

Wykładowca w Międzynarodowym Centrum Rozwoju i Szkoleń Uniwersytetu Wolverhampton (CIDT). Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania. Zainteresowania naukowe skupiają się na edukacji, warunkach życia na obszarach wiejskich, odnowie zasobów naturalnych.

Bierze udział w badaniach nad wzmocnieniem instytucjonalnym, transferze technologii. Specjalizuje się w zarządzaniu i planowaniu strategicznym. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami i kształceniu dorosłych.

Uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych, m.in. w Polsce, Brazylii, Bangladeszu, Kazachstanie. W latach 1999-2004 wykładowca Uniwersytetu w Wolverhampton. Autor wielu publikacji.

Jakub Olipra

Ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych w Credit Agricole Bank Polska, gdzie odpowiada za analizy z obszaru sektora rolno-spożywczego. Doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W swojej pracy doktorskiej prowadzi badania nt. prognozowania cen surowców rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku mleka. Od 2017 r. współpracuje z Polską Izbą Mleka przygotowując analizy na potrzeby Tygodniowego Insidera oraz Analiz Miesięcznych Polskiej Izby Mleka. Autor licznych artykułów i komentarzy z obszaru sektora rolno-spożywczego. Zainteresowania naukowe: ekonomia rolnictwa, ekonometria i statystyka, rynki finansowe oraz ekonomia behawioralna.

Justyna Franc-Dąbrowska

Profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstw SGGW. Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich (edycja: 2015-2019). Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w Warszawie (1999 r.), na którym uzyskała doktora habilitowanego (2011 r.) (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, zarządzania przez wartość dla właścicieli. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się na polityce dywidendy, strukturze kapitału i płynności finansowej. Autorka ok. 100 publikacji naukowych, uczestniczka wielu konferencji krajowych i zagranicznych.

Magdalena Mądra-Sawicka

Adiunkt w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstw w Katedrze Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami w SGH. Problematyka zainteresowań badawczych: rachunkowość menadżerska, budżetowanie, finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, źródła finansowania przedsiębiorstw. Wykładowca m.in. takich przedmiotów jak managerial accounting, principles of cost accounting, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz  ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Rachunkowości, Podyplomowych Studiach Wiedzy o Społeczeństwie i Przedsiębiorczości oraz Podyplomowych Studiach Logistyki w SGGW. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania finansami w ujęciu mikro, praktyk w zakresie analizy danych finansowych.

Małgorzata Nowacka

Pracownik naukowo dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydziału Nauk o Żywności SGGW. Wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Ekspert współpracujący z Punktem Kontaktowym Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, działającym w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Finalistka programu rządowego „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”, w ramach którego odbyła dwumiesięczny staż w Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii (USA).

Współpracuje z firmami z branży spożywczej i opakowaniowej. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa żywności i wymagań prawa żywnościowego. Prowadziła wykłady w zakresie bezpieczeństwa żywności w Uniwersytecie J.J. Strossmayer w Osijek (Chorwacja) oraz w Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Nauk Żywnościowych ONIRIS w Nantes (Francja). Odbyła staż naukowy w NASA SyntheticBiology (MountainView, California, USA).

Główne zainteresowania naukowe: zagadnienia bezpieczeństwa żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, projektowania zakładów przemysłu spożywczego, projektowania nowych produktów dla przemysłu spożywczego, zastosowania niekonwencjonalnych metod obróbki żywności w technologii żywności. Autorka i współautorka około 90 publikacji i recenzent artykułów naukowych.

Marcin Opas

Doświadczony menedżer i przedsiębiorca – zarządzana przez niego spółka (Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ) odnotowała ponad 500 krotny wzrost kapitału obrotowego w ciągu 15 lat. Jednocześnie pracuje jako trener i konsultant w zakresie zarządzania – kilka tysięcy przeszkolonych osób w Polsce i za granicą. Duże doświadczenie w zarządzaniu projektami – ponad 100 zakończonych sukcesem projektów. Pracował na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego czy Agencji Rozwoju Międzynarodowego w Stanach Zjednoczonych, na Bałkanach i na Ukrainie.

Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowany menedżer oraz trener projektów IPMA, absolwent Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegła znajomość języka angielskiego i dobra języka rosyjskiego. Prywatnie pasjonat tańca polskiego w formie towarzyskiej.

Marzena Ganc

Adiunkt w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Wieloletni wykładowca przedmiotów: rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, audyt, controlling kosztów w przedsiębiorstwie, kontrola i rewizja finansowa. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Rachunkowości, Podyplomowych Studiach Rachunkowości Zarządczej i Controllingu, Podyplomowych Studiach Przedsiębiorczości, Podyplomowych Studiach Zarządzania Nieruchomościami oraz szkoleń z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Trzykrotna laureatka I miejsca w konkursie na najlepszego wykładowcę w opinii Słuchaczy Podyplomowych Studiów Rachunkowości oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu. Autorka ponad 60 recenzowanych artykułów naukowych oraz dwóch monografii. Aktywnie działająca w praktyce jako asystent biegłego rewidenta.

Piotr Szajner

Kierownik zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Doktor nauk ekonomicznych.

Kierownik tematów badawczych: „Monitoring rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej” w Programie Wieloletnim 2011-2014 pt. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej” oraz „Ewolucja i perspektywy rynków rolno-spożywczych” w Programie Wieloletnim 2015-2019 pt. ” Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”. W 2009 r. akademicki ekspert The High Level Expert Group on Milk przy Komisji Europejskiej. Współpracuje z The Austrian Society of Agricultural Economics oraz z The Swiss Society for Agricultural Economics and Rural Sociology

Zainteresowania naukowe: ekonomia rynku, ewolucja struktur rynkowych w gospodarce żywnościowej, badania rynkowe w łańcuchu marketingowym sektora rolno-żywnościowego, analizach handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w kontekście międzynarodowej konkurencyjności, zmienności i transmisji cen w łańcuchu marketingowym oraz polityce rolnej, w tym głównie polityce rynkowej oraz regulacjach handlu zagranicznego.

Rafał Masiak

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (magister inżynier) oraz studiów podyplomowych w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej (magister biznesu). Kierownik i dyrektor marketingu z wieloletnim stażem pracy w międzynarodowych koncernach branży FMCG (Unilever, Johnson&Johnson, Cadbury Wedel, Wrigley, Nutricia Danone). Wykładowca marketingu w WSKiK w Warszawie.

Program MBA

Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego


Oceń program MBA

Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego2,812 głosów

Statystyki

Czesne 19800 PLN
Wiek programu 26 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

styczeń 2023
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz