Studia MBA a rozwój zawodowy i kariera - rozmowa z Joanną Dulniak

Studia MBA a rozwój zawodowy i kariera - rozmowa z Joanną Dulniak

Jak ocenia Pani studia MBA w świetle kontaktu z absolwentami lub uczestnikami tych studiów z punktu widzenia konsultanta w firmie doradztwa personalnego i osoby zawodowo zajmująca się rekrutacją pracowników?

Posiadanie Dyplomu MBA czy też bycie w trakcie studiów MBA zawsze postrzegane jest korzystnie w życiorysie zawodowym kandydata. O wyborze osoby do pracy decyduje kompleksowa ocena kompetencji zawodowych i osobowych. Raczej nigdy nie spotkałam się ze strony naszych klientów z oczekiwaniem wykluczania z procesu rekrutacyjnego kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu MBA. Tak więc raczej nie jest to warunek konieczny, ale mile widziany.
W niektórych sytuacjach kandydaci z MBA mają natomiast przewagę w stosunku do osób bez tego typu wykształcenia. Mianowicie, jeśli kandydat z MBA nie posiada doświadczenia w pewnym zakresie wiedzy lub obszarze działania przedsiębiorstwa, a program studiów MBA przewiduje lub przewidywał zapoznanie się przynajmniej teoretyczne z danym zagadnieniem to, czasami wystarcza to do uznania, że kandydat spełnia takie wymaganie. Osobom bez MBA trudno się w takich sytuacjach „obronić”.

Jak często spotyka Pani absolwentów studiów MBA na rozmowach rekrutacyjnych?

Często, nie prowadzimy statystyk, ale szacuję, że około 50% wyższej kadry managerskiej posiada dyplom MBA bądź jest trakcie programu MBA.

Jakie cechy wyróżniają absolwentów polskich programów MBA?

Nie zaobserwowałam żadnych specyficznych cech wspólnych w grupie absolwentów polskich MBA. Często o wyborze studiów decydują koszty i konieczność zaangażowania dużej ilości czasu. Studia zagranicą są zwykle droższe niż w Polsce i oczywiście wymagają poświęcenia czasu na dojazdy lub wręcz przeprowadzenia się w nowe miejsce. Na takie wyzwanie nie każdego stać. Dodatkową barierą może być też kryterium bardzo dobrej znajomość języka obcego, koniecznego do podjęcia studiów MBA za granicą.

Czy dostrzega Pani różnicę pomiędzy absolwentem MBA, który ukończył studia w Polsce, a absolwentem programu MBA realizowanego w innym kraju?

To, gdzie dana osoba ukończyła studia, jest często pochodną wcześniejszej kariery zawodowej, znajomości języka, sektora, w którym pracuje etc. Osoby zarządzające największymi firmami, instytucjami finansowymi często posiadają dyplomy renomowanych zagranicznych uczelni.

Na ile dyplom MBA jest atutem w przypadku osoby ubiegającej się o stanowisko wyższego szczebla?

Tak, jak wspomniałam na początku, w pewnych sytuacjach dyplom MBA daje szanse „wygrania” procesu rekrutacyjnego i na pewno jest atutem, ale nowy pracodawca analizuje zawsze kompleksowo kandydaturę i ważny jest przede wszystkim „background zawodowy”, doświadczenie, historia kariery i kompetencje osobowe.

Czy dyplom MBA rzeczywiście jest przepustką do wyższych szczebli kariery?

Na pewno pomaga, ale przepustką nie jest. Znacząca część wyższej kadry managerskiej zdobyła dyplom MBA będąc już managerem wysokiego szczebla.

Na czym polega przewaga, osoby posiadającej dyplom MBA, nad pracownikami, którzy takich studiów nie odbyli?

Na umiejętności szerszego spojrzenia na business, nie tylko z perspektywy własnej firmy czy własnego stanowiska pracy. Taka umiejętność przydaje się szczególnie na wysokich, strategicznych stanowiskach. Jednakże takie lub bardzo podobne kompetencje dają też  doświadczenia kilku lat pracy w różnych firmach, branżach i na różnych stanowiskach.

Studia MBA są dość drogie. Czy warto w ten sposób inwestować w siebie, w czasach kryzysu?

Studia MBA to dobra inwestycja, ale dosyć kosztowana i na pewno nie wszystkich stać na podjęcie takiego wyzwania finansowego. Jeśli ktoś ma taką możliwość, to warto ubiegać się o wsparcie pracodawcy i jego partycypowanie w kosztach studiów MBA. Jeśli zaś nie mamy takiej możliwości, to pozostaje finansowanie ze środków własnych. O ile prywatny budżet na to pozwala, to warto podjąć studia MBA bo jest to dobra inwestycja i myślę że nie zaszkodzi w karierze zawodowej.

Czy absolwenci MBA przystosowani są do zmieniających się potrzeb w obecnych, dość trudnych warunkach rynku pracy?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć jak to jest w praktyce, ale na pewno powinni być lepiej  przystosowani do warunków rynkowych. Sukces managera jest pochodną nie tylko wiedzy jaką nabył na studiach, ale w dużej mierze także umiejętności poradzenia sobie w każdej sytuacji. Studia MBA przekazują wiedzę, ale tylko w pewnym stopniu praktyczną a o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach w większości wypadków decyduje doświadczenie. Studia MBA na pewno przekazują umiejętność zarządzania własna karierą, która powinna być jedną z kompetencji wyniesionych z takich studiów przez absolwentów.

Dziękuję za rozmowę

Rozmowę przeprowadził: Jakub Leszczyński
Foto: IIC Partners Poland

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl